از چاله به چاه افتادیم

Jahan e-Sanat - - News - ارتباطات

گروه فن/اوری- وزیر ارتباط//ات و فناوری اطالعات در خصوص مدیریت فضای مجازی و فیلتر کردن شبکههای اجتماعی گفت: در طول چهار سال گذشته شبکههای زیادی را مسدود کردیم که یک//ی از آنها ویچت بود. کاربران در واکنش به این فیلتر شدن به پیامرسان دیگری مهاجرت کردند و با توجه به اینکه آن پیامرسان آمریکایی بود در واقع از چاله به چاه افتادیم.

محمود واعظ//ی در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطالعات، گفت: ما مس//وول زیرساختهای شبکه مذکور هس//تیم اما در هیچ جای دنیا وزارت ارتباطات مسوول محتوا نیست. مسووالن وزارت ارتباطات مهندس هس//تند و نمیتوان انتظار داشت وارد محتوا ش//وند. میتوانیم کانالها و س//ایتها را ببندیم و باز کنیم.

وی گفت: اگر این چند سال کارهایی در زمینه محتوا انجام دادیم، به این دلیل است که دیدیم در کشور کسی زیر بار مدیریت محتوا نمیرود.

واعظی تصریح کرد: بر اس//اس آنچه شورای عال//ی فضای مجازی ب//ه وزارت ارتباطات ابالغ کرده اس//ت، ما مس//وول ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطالعات هستیم و در این راستا اقدام کردهایم. دستگاههای دیگری باید محتوای بومی تولیدکنند.

وی همچنین در مراس//م افتت//اح پروژههای مخابراتی مربوط به فاز سوم شبکه ملی اطالعات از تش//کیل کمیته ب//رای تصمیمگیری فروش بستههای نامحدود اینترنت و ابالغ دستور نهایی ظرف دو هفته آینده خبر داد.

» ویچت« چینی بهتر از » واتسآپ« آمریکایی

وی در خصوص شبکههای اجتماعی گفت: آنچه درباره شبکههای اجتماعی مردم ما را نگران میکن//د، مردم همه دنیا را نگران کرده اس//ت. شبکههای اجتماعی انعکاسدهنده زندگی واقعی مردم هستند. ما در تالش هستیم نیازمندیهای مردم را از طریق تولید محتوای فاخر، اپلیکیشنها و نرمافزاره//ای داخلی رف//ع کنیم. و عالقهمند نیستیممردمایرانازشبکههایاجتماعیخارجی استفاده کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذش//ته تعداد زیادی از شبکههای اجتماعی را بستیم، بالفاصله مردم به شبکههای اجتماعی دیگر منتقل ش//دند؛ ویچت را که چینی بود، بس//تیم، ظرف 24 س//اعت، 3/5 میلیون نفر به واتسآپ منتقل ش//دند این در حالی است که میتوانستیم با مسووالن ویچت ارتباط بگیریم. ام//ا واتسآپ آمریکایی بود و در واقع از چاله به چاه افتادیم.

وی ادامه داد: مردم از وایبرنیز به تلگرام منتقل شدند.درحال حاضر با مدیران تلگرام در ارتباط هستیم، اما مدیران تلگرام کانالهای سیاسی را نمیبندند برای مثال »آمدنیوز« بیشترین مطلب را علی//ه وزارت ارتباطات دارد و ما هم عالقهمند هستیم »آمد نیوز« زودتر بسته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با بیان اینکه پلتفرم چهار شبکه اجتماعی بومی آماده شده اس//ت، گفت: برخی از این شبکهها تعداد کاربرانشان بیش از دو میلیون نفر است که عبارتند از »سالم«، »سروش«، »ویسپی« و »بیسفون پالس«.

وی افزود: منتظریم که کاربران این شبکهها به بیش از س//ه میلیون نفر افزایش یابد تا اجازه تبلیغاتبهآنهابدهیمواگرازپنجمیلیوننفرفراتر رفت، اجازه فعالیت مالی به آنها خواهیم داد.

واعظیتاکیدکرد:منتظرهستیمتاشبکههای اجتماعی بومی به ما اطمینان دهند که میتوانند فعالی//ت کنند، بع//د از آن با روشهایی از ش//ر ش//بکههای اجتماعی خارج//ی راحت خواهیم شد.

وزیر ارتباطات و فن//اوری اطالعات با تاکید بر اینک//ه وزارت ارتباطات از اس//تفاده مردم از شبکههای اجتماعی خارجی ناراضی است، گفت: استفاده مردم از شبکههای اجتماعی خارجی به معنای تحقیر وزارت ارتباطات است؛ هیچکدام از همکارانم راضی نیستند که مردم از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا شبکه ملی اطالعات با تعریف متداول ندارد. تنها 82/5 درصد مردم کرهجنوبی از ش//بکه ملی استفاده میکنند؛ آن هم به دلیل ارزان بودن شبکه ملی و اینکه اکثر مردم کره جنوبی زبان انگلیسی بلد نیستند و در شبکه ملی همه نیازمندیهایشان به زبان کرهای در اختیار مردم قرار گرفته است. تصمیمقطعیتا2 هفتهدیگر محمود واعظی گفت: کمیتهای تشکیل دادیم تا مدل فروش اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای مشترکین پرمصرف مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه کش//ورهای مختلف جهان ب//ا توجه به تحوالت بخش فن//اوری اطالعات و ارتباطات مدلهای مختلفی را برای ارائه اینترنت به کاربرانش//ان به کار گرفتهاند، گفت: راههای مختلفی در دست بررسی است تا بتوانیم اینترنت حجمی را برداریم و اینترنت را به صورت نامحدود به کاربران ارائه کنیم.

واعظی ادامه داد: یکی از مشکالتی که با آن مواجه شدیم مربوط به کاربران کممصرفی است که هزینه کمی بابت اینترنت پرداخت میکنند، اگر بخواهیم اینترنت را نامحدود کنیم هزینه این کاربران چند برابر افزایش مییابد، بر این اساس در حال بررس//ی راهحلی برای حل این مشکل هستیم تا مشترکین کم مصرف اینترنت از این تصمیمضررنبینند.

وی با بی//ان اینکه نحوه محاس//به اینترنت نامحدود به گونهای است که سرعت را مبنا قرار میدهیم، اضافه کرد: این به این معنی است که دیگر کاربران نیاز به خرید حجم مصرف ندارند و بر اساس سرعتی که نیاز دارند میتوانند از اینترنت استفاده کنند.

واعظیخاطرنشانکرد:قراراستاینسرویس در چند بخش شامل اینترنت زیر یک مگابیت، اینترنت بین دو تا سه مگابیت و همچنین اینترنت باالتر از سه مگابیت تعریف شود و کاربران با توجه به سرعتی که نیاز دارند سرویس خریداری کنند. بر این اساس باید بستههای متعدد برای کاربران تعریف شود تا حتی کاربران کممصرف نیز در این زمینه ضرر نکنند.

وزی//ر ارتباطات گفت: تا هفته آینده تصمیم قطعی در مورد این مدل فروش اینترنت خواهیم گرفت.

تعرفهارزانبرایاستفادهازسایتهای داخلی

وزی//ر ارتباطات در پاس//خ به س//وال مهر در خصوص دس//تورالعمل یکپارچهس//ازی تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطالعات گفت: اقدامی که اپراتورهای اینترنتی برای سایتهای پربازدید انجاممیدهندوتعرفهآنرابه05درصدکاهش دادهاند کافی نیست و اعتقاد داریم این رویه باید برای تمامی سایتهای داخلی اجرایی شود.

وی گف//ت: هماکنون این مقدمهای اس//ت که ش//رکتهای ارائهدهن//ده خدمات اینترنت ترافی//ک داخلی را به 50 درصد کاهش دهند و مردم نیز از سایتهای داخلی با یکدوم قیمت استفاده کنند.

واعظی گفت: هماکنون این روش برای 500 سایت پربازدید کشور در حال اجراست اما قصد داریم با ابالغ دستورالعملی ارائه سرویس به نحوی تعریف شود که تمام سایتهای داخلی با تعرفه 50 درصد کاهش نسبت به سایتهای خارجی در اختیار کاربران قرار گیرد.این تصمیم قطعی است و به زودی آن را اجرا خواهیم کرد.

وزی//ر ارتباطات با اش//اره به اظه//ارات اخیر دبیر کارگروه تعریف مصادیق فیلترینگ مبنی بر اتوبانکشی وزارت ارتباطات برای خارجیها گفت: وزارت ارتباطات اتوبانکشی زیرساختهای ارتباطی را وظیفه خود میداند تا مردم راحتتر از خدمات اس//تفاده کنند و نیازمند استفاده از سرویسهای خارجی نباشند، در همین حال این اتوبانکشی باعث افزایش سرعت و کاهش قیمت دسترسی خدمات ارتباطی شده است. به نحوی کههماکنونباافزایش61 برابریپهنایبانداین ظرفیت به 624 گیگابیت در ثانیه رسیده است.

واعظی همچنین در مورد اتصال متقابل شبکه مخابراتباتلفنهایثابتجدیدکهازسویبخش خصوصی ارائه ش//ده است نیز گفت: این اتصال هماکنون برقرار شده و مشکلی از این بابت وجود ن//دارد، به نحوی که طبق گزارشها تلفن ثابت بخش خصوصی در 16 استان ارائه شده است.

واعظی همچنین درخص//وص جلوگیری از قاچاق گوشیهای تلفن همراه تاکید کرد تا پایان شهریور با ریجستر شدن این دستگاهها معضل پایان مییابد.

وی درپایان در خصوص مش//کل آنتندهی همراه اول نیز گفت: در آنتندهی رایتل و ایرانسل مشکلی وجود ندارد اما در آنتندهی همراه اول به دلیل وصل کردن نسل 3 و 4 مشکالتی وجود دارد که باید به آنها فرصت داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.