امارات مسوول حمله هکری جنجالی به رسانههای قطری بود

Jahan e-Sanat - - News -

نهاده//ای اطالعات//ی آمری//کا میگوین//د حمل//ه س//ایبری ب//ه رس//انههای قطری در ماه گذش//ته ک//ه باعث تنش میان این کش//ور و برخی کش//ورهای دیگر عربی شده، توس//ط امارات متح//ده عربی انجام شده است.

حم//الت هک//ری یاد ش//ده به خبرگزاری رس//می قطر موجب شد تا اظهاراتی در مورد ضرورت دوستی با ایران به شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر نسبت داده شود.

در اظهارات نس//بت داده شده به امیر قطر، وی وجود پایگاه »العدید« آمریکای//ی در کش//ورش را موجب حمایت کشورش از طمعورزیهای برخی کشورهای همسایه توصیف و تاکید کرد: ای//ن پایگاه تنها فرصت آمریکا برای داشتن نفوذ نظامی در منطقه است.

ش//یخ تمیم با اش//اره ب//ه اینکه تنشها ب//ا آمریکا ب//ه دلیل برخی تجاوزات رییسجمه//ور آمریکا در این کشور هرگز ادامه نخواهند یافت، گفت: قط//ر با اس//راییل در ارتباط مستمر است.

وی درباره روابط دوحه با تهران نیز گفت: ایران وزنه مهمی در منطقه و در جهان اسالم است و نمیتوان آن را نادیده گرفت و قطر روابط جدی خ//ود با آمریکا و ای//ران را همزمان حفظ میکند.

امی//ر قطر اظهار داش//ت: صالح نیست که تنشها با ایران باال گیرد و ب//ه ویژه که ای//ران قدرتی بزرگ و ضام//ن ثب//ات در منطقه اس//ت. همچنین امیر قطر در ادامه حزباهلل را جنبش مقاومت خواند.

تمی//م بن حم//د آل ثانی گفت: ترامپ با مشکالت قانونی در کشورش مواجه است و تنشی در رابطه دوحه با دولت دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا وجود دارد.

در هم//ان زم//ان مقامات قطری بارها تاکید کردند امیر این کش//ور هرگ//ز چنی//ن جمالت//ی را بر زبان نیاورده است. یوسف ابراهیم المالکی، مدیرکل خبرگزاری قن//ا نیز اظهار داشت: س//ایت قنا از سوی گروهی ناشناس هک شده است.

حاال مشخص شده که این عوامل ناش//ناس مزدوران وابس//ته به دولت امارات متحده عربی بودهاند. این حمله س//ایبری در تاری//خ 24 می رخ داد و اظهارات دروغین نسبت داده شده به امیر قطر باعث تنشی بیسابقه میان عربستان و امارات و مصر و بحرین با قطر، قطع روابط دیپلماتیک دو طرف و تحریم اقتصادی و بازرگانی و سیاسی این کشور شد.

گزارش نهادهای اطالعاتی آمریکا ک//ه اولین ب//ار در واشنگتنپس//ت منتشر شده، نشان میدهد که هک یاد شده با برنامهریزی مقامات دولت امارات متحده عربی صورت گرفته، البته مش//خص نیس//ت که حمالت مذکور به طور مستقیم توسط دولت خود این کشور انجام شده یا اشخاص ثالثی انجام این مسوولیت را برعهده گرفتهاند.

دولت امارات متحده عربی گزارش واشنگتنپست را غلط توصیف کرده و نقش خود را در این عملیات انکار کرده اس//ت. این افش//اگری نشان میدهد ک//ه تحرکات عربس//تان و ام//ارات علیه قط//ر از مدتها قبل برنامهری//زی ش//ده ب//ود و این دو کش//ور که بیش//ترین حمایت را از تروریس//تهای افراطی در س//وریه و ع//راق انج//ام میدهن//د با تالش برای متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم به دنبال فرافکنی بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.