لغو ممنوعیت حمل لپتاپ از خاورمیانه

Jahan e-Sanat - - News -

دول//ت آمریکا که با س//روصدای ف//راوان ورود لپت//اپ را ب//ه برخی پروازهای خطوط هواپیمایی خاورمیانه به مقصد این کشور ممنوع کرده بود، س//رانجام این ممنوعی//ت را به طور کامل لغو کرد.

دولت آمریکا در ماههای گذشته به مسافرانی که قصد داشتند با استفاده از خطوط هواپیمایی محلی و از خاورمیانه به مقصد این کشور پرواز کنند، هشدار داده بود که نباید لپتاپهای خود را به داخل هواپیما بیاورند.

ای//ن محدودیت ب//ه خصوص در ف//رودگاه ابوظبی موج//ب نگرانیها و مش//کالت فراوانی برای مس//افران ش//ده بود و لذا امری//کا ابتدا خطوط هواپیمای//ی امارات و ترکیه را از این ممنوعیت مستثنی کرد.

حال اداره امنیت حملونقل آمریکا ممنوعیت یاد شده را برای مسافران خطوط هواپیمایی عربستان سعودی نیز برط//رف کرده تا این کش//ور به عن//وان آخرین کش//ور باقیمانده در فهرس//ت مذکور از مشکل یاد شده رها شود.

براس//اس اطالعیه قبل//ی وزارت امنی//ت داخل//ی آمری//کا، ورود دوربینه//ای دیجیت//ال، لپتاپ و دیگر بس//تههای بزرگ حاوی لوازم الکترونیکی و برق//ی از فرودگاههای کشورهای ابوظبی، دوبی، مصر، اردن، کوی//ت و دو فرودگاه در عربس//تان سعودی به فرودگاههای آمریکا ممنوع ش//ده بود. این وزارتخانه حتی قصد داش//ت ممنوعیت حضور لپتاپ را در مورد پروازهایی از مبدا کشورهای اروپایی نیز اعمال کند اما هنوز چنین تصمیمی عملیاتی نشده است.

مقامات آمریکایی میگویند علت کنار گذاشتن این ممنوعیت اجرای تمهی//دات امنیت//ی اضافی توس//ط خطوط هواپیمایی است که ممنوعیت مذکور شامل حالشان شده بود. البته ممنوعیت مذکور تنها از فرودگاه جده و نه ریاض حذف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.