افزایش کیفیت سیگنال توزیعی برای هر کاربر

Jahan e-Sanat - - News -

پوشش اطالعاتی در شبکه اینترنت نسل5 ازنظرانتشارامواجونحوهانتقال اطالعاتبینگیرندهودکلفرستندهدر مقایسهبانسل4 کامالمتفاوتاستو انتقال اطالعات در این فناوری به صورت پوششدهی بیش//تر به سمت گیرنده پرمصرفتراست.

به دنبال آمادهسازی زیرساختهای ض//روری برای ورود به فناوری اینترنت نسل 5 تلفنهمراه، اکنون شرکتهای صاحبنام در این حوزه به دنبال نوآوری در طراحی آنت//ن و ارتقای کیفیت در پوششدهی کاربران به صورت هدفمند هستند.

مهمترین ویژگی اینترنت نس//ل 5 پوشش اطالعاتی بیشتر برای کاربران پرمصرفواتصالپایداربدونقطعیبرای همه کاربران تحت پوشش شبکه است.

فناوری پوشش اطالعاتی کاربران در نسلپنجمتلفنهمراهیاپوششهدفمند پاکتهای اطالعاتی، کامال با نسل فعلی متفاوت خواهد بود.

آنتنهای پوش//ش شبکه در نسل 5 به صورت هوشمندانه بهترین مسیر اطالعات//ی را ب//رای هر کارب//ر انتخاب میکنندوباتوجهبهنیازکاربرانهمیشه اتصال پایدار به شبکه سراسری را برقرار میسازند.

طراحی آنتن پوشش اطالعاتی در اینترنت نس//ل پنج با آنتنهای BTS امروزیمتفاوتاستبهطوریکههرآنتن در این فناوری متشکل از چند صد آنتن تکی است که در کنار هم یک مجموعه واحد را میسازند.

استفادهازچندینآنتنمنفرددریک مجموعه، در اتصال پایدار از بین موانع موجود در بین کاربر و آنتن فرس//تنده کمکمیکند.

در واق//ع در این فن//اوری با تمرکز پوشش امواج به جای گسترده ساختن آن، کیفیت س//یگنال توزیعی برای هر کاربر افزایش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.