روسیهاسلحههوشمندمیسازد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-کالشنیکفقصدداردبااستفادهازهوشمصنوعیاسلحهجدیدی بسازدکهخودهدفراشناساییودربارهتیراندازیبهآنتصمیمگیریمیکند. کالشنیکف سازنده مرگبارترین اسلحههای دنیا قصد دارد با کمک هوش مصنوعیطیفجدیدیازتسلیحاتبرایارتشروسیهبسازد.

درحقیقتاینتسلیحاتبهکمکفناوری»شبکههایعصبیمصنوعی« ساخته خواهند شد. یکی از نمونههای این اسلحهها ماژول جنگی خودکاری استکهمیتواندهدفهایخودراشناساییوسپسبهآنهاشلیککند.

سوفیا ایوانوا، سخنگوی این شرکت در این باره میگوید: ماژول جنگی ما شامل اسلحهای است که به یک کنسول مرتبط میشود. این کنسول به طور مداوم اطالعات مربوط به تصاویر را پردازش میکند تا اهداف خود را شناسایی و درباره آنها تصمیمگیری کند.وی افزود: در آینده نزدیک کالش//نیکف از محصوالت بیشتری رونمایی میکند که با کمک شبکه عصبی مصنوعی ساختهمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.