پلیسآمریکابهدنبال2 مردایرانی

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده دو مرد ایرانی همکار با فردی کهتوسطاوبامارییسجمهورسابقآمریکاعفوشدهاند،یکشرکتنرمافزاریرادر ورمونتهکونرمافزاریراازآنسرقتکردهاند.ایننرمافزاربرایانجامتحلیلهای آیرودینامیکیوطراحیگلولهوتوپهایتوپخانهقابلهدایتباجیپیاسبهکار میرود.براساساسنادمنتشرشدهدادگاهدرابتدایسال7002 دومردمذکوربا شخص سومی برای سرقت این نرمافزار از شرکت آمریکایی همکاری کردند. این مرددرسال6002 توسطاوباماموردعفوقرارگرفتهبود.طبقهمیناسناددرسال 2012 آنها نرمافزار مذکور را از شرکت ‪Arrow Tech Associates‬ دزدیدند وبهاینمنظورسیستمهایرایانهایآنراهککردندوسپسنرمافزارمذکوررابه ایرانفروختند.اسمایندوهکرایرانیمحمدرضارضاخواهومحمدسعیداجیلیاعالم شدهاست.حکمدستگیریایندونفرصادرشدهوپلیسآمریکادرجستوجوی آنهاست. شخص سوم این پرونده نیما گلستانه نام دارد که در یک پرونده تبادل زندانیباایرانتوسطاوباماعفوشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.