عینکویژهبرایاستفادهطوالنیازرایانه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-خستگیچشمیکیازمشکالتجدیاستفادهمداومازرایانهوگوشی برای مطالعه متون است. به تازگی برای حل این مشکل عینک ارزانقیمت ویژهایتولیدشدهاست.تحقیقاتنشانمیدهدنمایشگرهایالسیدینور آبیرنگ تندی از خود ساطع میکنند که با گذشت زمان برای چشمهای افرادمشکلایجادمیکنداماعینکمخصوصمطالعهبارایانه TruVision میتواند به کاهش مشکالت ناشی از این امر کمک کند.این عینک با کاستن از شدت این نور آبی و تضعیف تابش خیرهکننده نمایشگرهای السیدی باعث میشود سردرد ناشی از استفاده مداوم از نمایشگرهای مذکور برطرف شود.طبقپژوهشهایعلمیدوسوممردمآمریکاازخستگیمداومچشمکه ناشیازاستفادهروزانهازنمایشگرهایالسیدیرایانهها،گوشیهایهوشمند و تبلتهاست، رنج میبرند و این یکی از اثرات جانبی دردناک زندگی در عصر تسلطفناوریبرانساناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.