میراثنهادهایمالیقدرتمند

Jahan e-Sanat - - News -

مس/کن- اش//باع بازار مسکن از »خانههای لوکس« ب//ه دنبال گرایش س//وداگرانه بازار در سالهای اخیر باعث پیدایش پدیده »عرضه نامتوازن« شده. این معضل از طرفی تولید واحدهای متوسط برای تقاضای مصرفی »میان درآمدها« را کاهش داده و از طرف دیگر باعث انباشت بیش از دو میلیون خانه بدون سرنش//ین در کش//ور شده اس//ت. بر اساس آخرین آم//ار نفوس و مس//کن، در ح//ال حاضر دو میلی//ون و 500 ه//زار خانه خالی در کش//ور وجود دارد که بی//ش از004 هزار واحد مس//کونی آن در تهران واقع ش//ده. این واحدها که بیشترش//ان لوکس بوده و عموما با اهداف سوداگرانه تولید شدهاند، توازن بازار پایتخت را بر هم زدهاند. عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی اعالم کرده ارزش س//رمایههای حبسشده در بخش مس//کن بالغ بر 250 میلیارد دالر اس//ت ک//ه معادل 2/5 براب//ر ارزش فعلی بورس کش//ور اس//ت. وجود چنین آماری در هر کش//ور از وضعیت خوب مس//کن در آن حکایت میکند چراکه با وجود این تعداد مسکن در کشور، به ازای هر خانوار، بیش از یک واحد مسکونی وجود خواهد داشت و شاخص »تراکم خانوار در خانه« مثبت است. اما این یک روی سکه است. واقعیت این است که تولید مازاد مسکن در خدمت صاحب خانه کردن عموم مردم نبوده و تنها مالکیت واحدهای مس//کونی را در بخش کمتری از جامعه متمرکز کرده است.

در ح//ال حاضر بازار مس//کن از تولید خانههای لوکس سیراب شده و جذابیتهای تولید واحدهای ارزانقیمت برای سازندگان مسکن به اندازهای نبوده که آنها را به طور موثر وارد بازار کند. وزیر راهوشهرس//ازی علت اصلی انباشت واحدهای خالی را طرح »مسکن مهر« میداند. آخوندی میگوید: »سیاستهای اتخاذ شده درحوزه مسکن که منج//ر به افزایش خانهه//ای خالی و لوکس یا ایجاد مس//کن مهر در بیابانها که فاقد متقاضی هستند، شد، سیاستهای درس//تی نبوده است و ثروتهای ملی در این زمینه بهرهوری نداش//تهاند. از این رو تصور میکنم اساسا سیاستهایی از این دس//ت قابل تداوم نیست.« به دنبال این وضعیت، وزارت راهوشهرسازی با چرخش عمده در برنامهریزی کالن بازار مس//کن، سیاس//ت اصلی خ//ود را حمایت مالی از تولی//د خانههای ارزان ب//رای دهکهای پایین جامعه قرار داده است. ایجاد صندوق پسانداز مس//کن یکم، مسکن اجتماعی، مسکن اقساطی و بازآفرینی بافت فرسوده از جمله سیاس//تهایی اس//ت که نشان میده//د نیاز فعل//ی بازار کش//ور، تولید واحدهای ارزانقیمت و استیجاری است.

بر اس//اس نتایج آمار نفوس و مس//کن کش//وری، دو میلی//ون و 115 هزار واحد »خانه دوم« در ایران وجود دارد که معادل هفت درصد کل موجودی مسکن را شامل میشود. به بیان دیگر آمار خانههای خالی و ش//بهخالی )خانه دوم( بی//ش از چهار میلیون و 600 هزار واحد اس//ت. معموال یکی از مهمترین دالیل رکود بازار مسکن همین خانههای لوکس عنوان میش//ود. بسیاری از فعاالن بخشخصوصی در پاسخ ب//ه »جهان صنعت« هرگونه ورود به بازار خانههای لوکس و راکد را نفی میکنند و معتقدند »برای یافتن دالیل رواج چنین رویکردی باید به دنب//ال ردپای بانکها، موسس//ات مالی و نهادهای ش//بهدولتی ب//ود«. این نهادها که در س//الهای اخیر به س//مت سرمایهگذاری در بازار امالک و مستغالت گرایش پیدا کردهاند به واسطه خرید خانههای لوکس سودهای کالن برده و از این طریق سودهای غیرقانونی خود به سپردهگذاران را تامین میکنند. بر همین اس//اس یکی از دالی//ل تولید بیش از حد این خانهها اهداف س//وداگرانه بنگاههای مالی قدرتمند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.