برنامهریزی جهت وصول مطالبات

Jahan e-Sanat - - News -

جلسهپدافندغیرعاملسازمانجهادکشاورزیاستانگیالندرمحلسالنجلسات سازمانبرگزارشد.ریاستمحترمسازمانبهعنوانرییسکارگروهپدافندغیرعاملخانواده بزرگ جهاد کشاورزی به اهمیت موضوع در حوزه کشاورزی اشاره کرد و به ارائه گزارش عملکرد سازمان پرداختند. در ادامه مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیالن به تهدیدات مهم حوزه کشاورزی اشاره کرد و تالش دستاندرکاران بخش کشاورزی را در راستای کاهش اثرات تهدیدات الزم برشمرد. جهانساز، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در ادامه جلسه مشکالت پیشروی موجود جهت مقابله با تهدیدات را که مهمترین آن آفات ملخ و مگس زیتون در شهرستان رودبار بوده، مورد اشاره قرار داد و فقدان منابع اعتباری الزم را اصلیترین مشکل و عامل محدودکننده اعالم کرد.

با برنامهریزی منظم و تشکیل جلسات به صورت مستمر به تعامل مناسبی با مشترکین رسیدهایم. عباس شمساللهی، مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم در حاشیه جلسهای که با روسای نواحی و ستادی داشت، بر برنامهریزی جهت وصول مطالبات تاکید کرد و گفت: اگر گازبهای مش//ترکین پرداخت نش//ود، ش//رکت گاز اس//تان از لحاظ نقدینگی و تامین بودجه با مش//کالت عدیدهای مواجه خواهد شد.

وی به کاهش بدهیهای مشترکین اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تالش همکاران ش//اهد کاهش بدهیهای مشترکین نسبت به س//ال قبل هستیم. شمساللهی به تسویه پیمانها و قراردادهای س//نواتی که بعضا در تکالیف مجمع لحاظ و به این ش//رکت ابالغ ش//ده است، اش//اره کرد و گفت: پیمانها و قراردادهای اختالفی باقی مانده جزو قراردادها و پیمانهای ابتدایی و قدیمی و اولیه شرکت گاز استان ایالم است و باید هر چه سریعتر با برنامهریزی دقیق تعیینتکلیف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.