مغفولماندن کیفیت زندگی در مدیریت شهری

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملشرکتعمرانوبهسازیشهریدرنشستجمعبندینشستهای دفتر چهاردهم این شرکت گفت: متاسفانه تاکنون در نظام برنامهریزی مدیریت شهری و دانشگاهها به مساله مهم کیفیت زندگی که باید در صدر برنامهها باشد بیتوجه بودهایم. محمدس//عید ایزدی، معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری در جلسه جمعبندی نشستهای دفتر چهاردهم »ارتقایقابلیتزیستپذیریشهرهاوکیفیتزندگیشهروندانبااجرایسیاست بازآفرینی ش//هری« عنوان کرد: در نشستهای دفتر چهاردهم تالش شد به مساله مغفولمانده کیفیت زندگی در سیاستهای بازآفرینی پرداخته شده و سعی کردهایم به این پرسش پاسخ دهیم که چه اقداماتی برای بهبود کیفیت زندگی حاشیهنشینان الزم است، چه کسانی در این سیاست نقشآفرین هستند و چگونه باید سیاست بازآفرینی شهری را در تکمیل سیاستهای توسعه شهری برای رفع یکی از عمدهترین مشکالت شهرها نهادینه کنیم. پیشنویسی تهیه و ارائه شده که امیدواریم با همفکری صاحبنظران به چارچوبی مدون برسیم و آن را اجرا کنیم.

ایزدی افزود: در سیاست جدید به بهبود کیفیت زندگی در بازآفرینی شهری تنها در نظر پرداخته نشده و تالش داریم به مدلی جامع که تمام اقدامات الزم را دربردارد برسیم. سندی علمی تهیه شده و باید با توجه به وضعیت کنونی شهرها در سیاستهای بازآفرینی شهری به آسیب افت منزلت کیفیت زندگی در ابعاد مختلف توجه شود. این کیفیت تنها منحصر به کیفیتهای فیزیکی نیست بلکه دارای ابعاد چندوجهی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیستمحیطی است و نیازمند ارائه راهحلهای چندوجهی است.

معاون وزیر راهوشهرس//ازی تاکید کرد: سیاس//ت جدید بازآفرینی شهری چندوجهی است و هر دستگاه در آن به تنهایی مجری و سیاستگذار نیست بلکه دستگاههای مختلف از خرد تا سطح ملی در آن فعال هستند و ارتباط آنها افقی نیست.وی افزود: در سیاست جدید با همگرایی بین الیهها برنامههای مشترکی برایدستگاههاتعریفمیشودودرستادملیبازآفرینی02 دستگاهمرتبطبااین امر را شناسایی میکنیم و به برداشتی از اقدامات، سیاستها و مشکالت موجود میرسیم، سپس با جمعبندی این موارد، نیاز اولویتدار را شناسایی میکنیم و به طراحی پروژهای مشخص با تبیین نقش دستگاههای مختلف میپردازیم. ضمن اینکه در گام جدید تالش داریم پروژهها با مشارکت مردم و به صورت همخوان با بوم منطقه با مشارکت تمام ذینفعان عملیاتی شوند.

ایزدی تصریح کرد: کلیدیترین تفاوت در سیاس//ت جدید این اس//ت که نقشآفرین//ان اصل//ی فرآیند بازآفرینی، خود مردم هس//تند و امیدواریم نهاد تسهیلگر کمکم به شکل نهاد توسعه محلهای نقشآفرینی کند. برای توفیق در این سیاست باید به راهحلهایی در عمل برسیم و از بازخورد آن مدل ارائه شده را کاملتر کنیم.معاون وزیر راهوشهرسازی بر ضرورت توجه به ویژگیهای بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شهرهای مختلف در اجرای سیاستهای بازآفرینی تاکید کرد و افزود: باید توجه کرد که چرا شهری مانند یزد واحد شرایط جهانی شدن توسط یونسکو میشود، از سوی دیگر در رفع آسیبهای سکونتگاههای غیررسمی باید توجه کرد که ناکارآمدی در تمام شهرها وجود دارد ولی در هر شهر جلوههای متفاوتی دارد و نمیتوان برای آن نسخهای واحد درنظر گرفت. اصول حاکم بر آن یکی است ولی رویکردهای مواجهه با آن در شهرهای مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه در بازدید اخیر از سکونتگاههای غیررسمی ارومیه به این نکته رسیدیم که در یک محله باید وضعیت زیرساختها و حتی فاضالب شهری بهبود یابد ولی در محلهای دیگر دغدغه اصلی مسایل اجتماعی است که این تفاوتها از تجربهها یافته شده است. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با تاکید بر اینکه کیفیت زندگی در عرصههای آموزش، مدیریت و برنامهریزی شهری مغفول مانده است، عنوان کرد: باید ارتقای کیفیت زندگی در صدر برنامههای بازآفرینی شهری باشد و باید از تجربههای گذشته درس بگیریم. باید تمام دستگاهها با رویکردی جامع و همافزا وارد عرصه شوند تا به هدف اصلی یعنی ارتقای کیفیت زندگی در شهرها برسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.