بازدید نماینده رودسر و املش از شهرک صنعتی رودسر

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت زاروبژ نفت روسیه تفاهمنامه همکاريامضاکردند.اینتفاهمنامهباهدفمطالعه2 میدانرگسفید)مخازن آسماری،بنگستانوخامی(وشادگان)مخازنآسماریوبنگستان(،روزدوشنبه )62تیرماه(توسطحمیددریسمدیرامورفنيشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب و الیوس خامیتوف، مدیر توسعه میادین و سرمایهگذاري شرکت زاروبژ نفت به امضارسید.براساساینتفاهمنامهشرکتزاروبژنفتحداکثر9 ماهزمانداردتا مطالعاتخودرابرايتوسعهوافزایشتولیدنفتایندومیدانانجامدادهونتایج آن را به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه کند. این تفاهمنامه هشتمین تفاهمنامهاياستکهشرکتملیمناطقنفتخیزجنوببرايتوسعهچهارمیدان نفتي خود با شرکتهاي داخلي و خارجي امضا کرده است.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانگیالنگفت:شهرکهایصنعتیراهی است به سوی توسعه پایدار. احمدعلی شهیدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، با حضور اسداهلل عباسی نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورایاسالمی،امیرجانبازیفرمانداررودسربههمراهدیگرمسووالنشهرستانیازشهرک صنعتی رودسر بازدید به عمل آوردند. در این بازدید از واحدهای صنعتی عابد پالستیک، ساحلپالست رودسر، آرمان تجارت رامسر، لوله سبز خزر و چای زرخال دیدن به عمل آمدکهدرهمینراستامدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانبهاهمیتوجایگاه شهرکهای صنعتی پرداخت و بیان داشت: شهرکهای صنعتی یکی از ارکان ایجاد اشتغال و متولی بخشی از تولید صنعتی در کشور است که توانمندی واحدهای صنعتی با محوریت جذب بازارهای جهانی و افزایش رشد تولید ملی را فراهم میسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.