افتتاح آزمایشگاه کنترل کیفیت آب در اسالمشهر

Jahan e-Sanat - - News -

ابوالفضل صدرائیه، مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران در حاشیه افتتاح آزمایشگاه جدید کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران اظهار داشت: عملیات ساخت آزمایشگاه جدید کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران با الگوبرداری از آزمایشگاه توکیوی ژاپن و براساس الزامات استاندارد ایزو 17025 در سه بخش میکروبی، بیولوژی و شیمی- فیزیک صورت گرفته و تجهیز شده است.

وی افزود: آزمایشگاه آبفای جنوب غربی از سال 1381 و با سه نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز کرد که در س//ال 1392 با توجه به افزایش تعداد نمونهها و به تبع آن افزایش حجم کار و وسعت مناطق تحت پوشش تصمیم به گسترش فضا و امکانات گرفته شد که هماکنون با بهرهبرداری از این آزمایشگاه جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 600 هزار نفر تحت پوش//ش کنترل کیفیت آن قرار میگیرند. مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران با اشاره به مشخصات و ویژگیهای این آزمایشگاه بیان کرد: فعالیتهای این آزمایشگاه که با اعتباری بالغ بر02 میلیارد ریال احداث شده در دو زمینهQA تضمین کیفیت آب و QC کنترل کیفیت با در نظر گرفتن استانداردهای الزم انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.