با اجرای مانور جهادی مشکالت بخش مورموری حل شد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم در گفتوگو با »جهان صنعت« از اجرای مانور برکناری یک کیلومتر شبکه فشارمتوسط فرسوده و جایگزینی آن با شبکه جدید و با ظرفیت باالتر خبر داد. هادی شیرخانی در همین باره افزود: مطرح شدن این طرح در کارگروه مدیریت بحران و اجماع نظر کارشناسان موجب شد در قالب یک مانور جهادی و در کمترین زمان ممکن شبکه فشارمتوسط فرسوده جمعآوری و با تاسیسات جدید جایگزین شود.

وی تاکید کرد: با توجه به گرمای بیش از 50 درجه در این بخش همکاران بنده کار 10 روزه را در پنج ساعت انجام دادند و خوشبختانه در حال حاضر در این منطقه مشکل ضعف ولتاژ نداریم.

رییس هیات مدیره شرکت توزیع برق استان با اشاره به اینکه پیشتر نیز برای رفع ضعف ولتاژ بخش مورموری یک فیدار دومداره از پست آبدانان به طول قریب به 50 کیلومتر احداث شده بود، تصریح کرد: مصرف بیرویه و گرمای هوا باعث شد انتقال انرژی از طریق فیدر جوابگوی نیاز مشترکین نباشد و ناگزیر به تعویض شبکه فشارمتوسط در این بخش شدیم. گفتنی است مانور مذکور با حضور بیش از 40 نفر از پرسنل اجرایی و نظارتی شرکت توزیع برق ایالم برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.