احداث خط لوله گاز دامغان به نکا به پایان رسید

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: احداث خط لوله گاز دامغان به نکا به پایان رس//یده و تا 10 روز آینده به بهرهبرداری خواهد رس//ید. محمد اسماعیل ابراهیمزاده با بیان اینکه هماکنون منتظر تعیین محل افتتاح و تعیین زمان از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هستیم، افزود: با احداث این خط کمبود گاز مورد نیاز استانهای سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رفع میشود. وی تصریح کرد: این خط انتقال استراتژیک بوده و با بهرهبرداری از آن در هفته دوم مرداد میتواند استمرار و پایداری گاز مازندران در تمام فصول سال خصوصا در زمستان که مردم شریف مازندران نگرانی افت فشار گاز را دارند برطرف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.