تجلیلپایگاهآمریکاییفوربسازانتخاب مدیرعاملایرانایر

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- پایگاه آمریکایی فوربس با اشاره به انتصاب فرزانه شرفبافی به مدیرعاملی شرکت هواپیمایی ملی ایران نوشت: در حالی که ایران یک زن را به عنوان مدیر بزرگترین ایرالین این کشور انتخاب کرده، زنان در عربستان حتی حق رانندگی ندارند. اولین زن ایرانی این هفته رسما مدیریت شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایرانایر را بر عهده گرفت. فرزانه شرفبافی، با حکم وزیر راهوشهرسازی ایران، جایگزین فرهاد پرورش شده است. پرورش به سمت نماینده ایران در سازمان هوانوردی بین المللی )ایکائو( منصوب شده است.

خانم شرفبافی 44 ساله که بر اساس گزارشها اولین زن ایرانی است که دکترای هوافضا دارد، در مقطعی حساس سرپرستی شرکت ایرانایر را عهدهدار میش//ود. شرکت ایرانایر بعد از سالها تحریم و استفاده از هواپیماهای با عمر باال در حال بازسازی ناوگان حملونقل هوایی خود اس//ت. از زمان اجرایی شدن برجام در ژانویه ،2016 این ایرالین ایرانی 220 هواپیمای جدید از شرکتهای ایرباس، بوئینگ و ATR به ارزش میلیاردها دالر سفارش داده است. برخی از این هواپیماهای جدید وارد ناوگان حملونقل هوایی ایرانایر شدهاند اما تحویل عمده این هواپیماها مدتی زمان خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.