وزارت راهوشهرسازی تفکیک میشود؟

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-رییسکمیسیونعمرانمجلسازموافقتکارگروهتخصصی این کمیسیون با کلیات تفکیک وزارت راهوشهرسازی خبر داد. محمدرضا رضایی با اشاره به نشست کارگروه تخصصی کمیسیون عمران مجلس با موضوعبررسیالیحهاصالحساختاردولت)تفکیکوزارتخانهها(اظهارکرد: با تفکیک وزارت راهوشهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که در گذشته تحت عنوان وزارت راهوترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشته است. باید بحثهای اساسی در خصوص تفکیک وزارتخانهها صورت بگیرد و انتزاع با عجله این وزارتخانهها دردی را درمان نمیکند.

وی با تاکید بر اینکه با تفکیک وزارتخانهها باید بسیاری از حوزهها به این دووزارتخانهاضافهوالحاقشوند،تصریحکرد:بایدتعریفجدیدیازوظایفو مسوولیتهایاینوزارتخانههاارائهشودتاچابکسازیساختاردولترخدهد. ورود به جزییات الیحه اصالح ساختار دولت با توجه به اصالحات بسیاری که نیاز دارد زمانبر بوده و در بازه زمانی کوتاه رسیدگی به آن ممکن نیست. وی یادآور شد: ایجاد دو وزارتخانه در حوزه حملونقل و مسکن و شهرسازی باید با در نظر گرفتن تمام جزییات آن و با لحاظ میزان توفیق این کار صورت گیرد تا نتیجه شکست ادغام این وزارتخانهها دوباره با تفکیک تکرار نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.