شمارشمعکوسبرايافتتاحابرپروژههاياصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

شهردار اصفهان گفت: اگر شهر اصفهان به شهری خالق تبدیل شده به طور یقین این خالقیت باید در سنین پایین خودرانشاندهد.برایناساس باید فضا و بستر برای کودکان مهیا ش//ود تا کودکان با افکار خالق بتوانند آینده ش//هر را بس//ازند. مهدی جمالینژاد در حاشیه مراسم گشایش مرکز تخصصی خانه خالقیت که در قالب شصت و سومین برنامه هر هفته چند افتتاح برگزار شد، اظهارکرد: این نوید را به مردم خوب اصفهان بدهم که در حال نزدیک شدن به افتتاح ابرپروژههاي ش//هر اصفهان هستیم. از هفته آینده دو روز در هفته شاهد افتتاح پروژههای بزرگ شهر خواهیم بود. وی با بیان اینکه ابرپروژههای عمرانیشهرهمچونابرپروژهتقاطعغیرهمسطحاستقالل،شهرکسالمتو تقاطع غیرهمسطح شهید باالیي )اشکاوند( آماده بهرهبرداری است، افزود: در کنار افتتاح پروژههای شاخص عمرانی شاهد بهرهبرداری و اجرای طرحهای محلهمحورنیزهستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.