اعالمبرنامهزمانبندیتحویلمسکنمهرفازهای ‪9 8، 5،‬ و 11 پردیس

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- طی گزارش ارائه شده از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس برنامه زمانبندی تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر فازهای5، 8،9 و11 اعالمشد.برنامهزمانبندیتکمیلوتحویلواحدهایمسکنمهر فازهای ‪9 8، 5،‬ و 11 اعالم شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت. براساس اینبرنامه،زمانافتتاحواحدهایفاز5 درهفتههایسوموچهارممردادماه، فاز 8 هفته اول مرداد تا پایان شهریورماه، فاز 9 در هفته دوم مردادماه و فاز 11 در هفته اول تا چهارم مردادماه اعالم شده است.

پیشازاینمحسننریمان،معاونوزیرراهوشهرسازیومدیرعاملشرکت عمرانشهرهایجدیددرمراسمافتتاح056 واحدمسکونیمسکنمهرمحله مهرانواقعدرفاز5 شهرجدیدپردیساعالمکردهبود:خوشبختانهطیچهار ماهاخیرشاهدچهارمرحلهافتتاحبودیمکهطیاینمراسمهاموفقبهتحویل بیشازپنجهزارو007 واحدبهمتقاضیانشدیم.بهبیانیدیگرمیتوانیم بگوییمدراینمدتبرایبیشاز02 هزارنفرسرپناهایجادکردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.