دست پر سهامداران گروه توسعه ملي با تقسيم سود حداكثري

Jahan e-Sanat - - News -

سهرابدمشقی-جلسهمجمععموميعادي س/اليانه براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه س/ال 1395 شركت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي)سهاميعام(ساعت01 صبحروزپنجشنبه 22 تيرماه69 درمحلتاالرانديشهواقعدرتهران، خيابان سميه، نرس/يده به خيابان حافظ، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، با حضور بيش از 86 درصد سهامداران برگزار شد.

مجم/ع عموم/ي ع/ادي س/االنه ش/ركت س/رمايهگذاري گروه توس/عه ملي جزو معدود مجامعي بود كه طب/ق برنامه زمانبندي اعالمي تشكيل جلسه داد. تركيب هياترييسه مجمع با حضور آقاي علي شيخي به عنوان رييس مجمع ونظارتآقايپژمانشعبانپورفردوخانممعصومه رضايي و به دبيري آقاي هادي مورخ تشكيل شد. همچنين رياس/ت مجمع از مديرعامل ش/ركت جن/اب آقاي غريب پور و همچنين آقاي نعيمي قائممقام ش/ركت به همراه نمايندگان س/ازمان بورس و س/ازمان حسابرس/ي ب/راي حضور در هياترييسه دعوت بهعمل آورد.

خ//داداد غريبپور، مديرعام//ل »وبانك« در جمع س//هامداران اي//ن ش//ركت در ابتدا به ارائه گزارش//ي درخصوص وضعيت كالن اقتصاد و ش//رايط حاكم بر بازار پرداخت و گفت: در سال 95 رشد اقتصادي حدود 12/5 درصد بود. نرخ تورم كشور در اين زمان به حدود 9 درصدكاهشداشت،نفتتامحدوده05 دالردرنيمه دوم سال رشد داشت و رشد نرخ تسعير ارز كنترل شد. وي درخصوص عملكرد كالن بازار سرمايه هم گفت: در سال 95 ابزار مالي اختيار معامله در بورس فعال شد كه در نظر داريم از اين ابزار براي س//هام شركتهاي گروه استفاده نماييم، همچنين بازار پايه به سه تابلو تقسيم شد، عرضههاي اوليه به روش بوك بيلدينگ عملياتي شد. وي ابراز داشت: بازار بدهي در سال 95 فعالتر شد ودرحدود22 هزارميلياردتوماناوراقدربورسمنتشر ش//د و ارزش كل بازار را نيز 320 هزار ميليارد تومان عنوان كرد. مديرعام//ل »وبانك« در ادامه درخصوص اقدامات انجام شده در شركت گفت: بانك ملي به عنوان سهامدار عمده وبانك در راستاي رد ديون خود به ميزان 7/4 درصد از س//هام وبانك را طي معاملهاي در بورس به صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها منتقل كرد. در س//ال 95 شركت صورتهاي مالي شركت را براساس نحوه جديد گزارشگري مالي IFRS ارائه داده است كه آماده حسابرس//ي است. همچنين در اين سال برخي از شركتهاي زيرمجموعه از جمله هلدينگ شوينده، ش//ركت بينالملل ساختمان و صنعت ملي و سيمان فيروزكوه در بورس پذيرش و نهايتا شركت بينالملل س//اختمان و صنعت ملي با نماد ثملي در بورس درج شد. وي ادامه داد: توانستيم بخش عمدهاي از مطالبات سودسنواتيسهامدارعمدهراپرداختنماييم.همچنين حدود154 ميلياردتومانسرمايهگذاريدرشركتهاي سرمايهپذير انجام شد و موضوع سرقفلي شركت ريسباف با پرداخت 16/5 ميليارد تومان براي هميش//ه تعيين تكليفشد.ازديگراقداماتيكهانجامشدشركتبهدليل چند رشتهاي بودن در نظر گرفت تا برخي رشتههاي كمبازده را حذف و سرمايهگذاري در رشتههاي پربازده را افزايش دهد. ش//ركت از اين طريق توانس//ت 690 ميليارد تومان درآمد ناشي از فروش سرمايهگذاريها تحصيلنمايد.

غريبپ//ور گف//ت: س//رمايهگذاري در پروژههاي پتروش//يمي نيك نفت قش//م و پروژه سنگان در حال اجرايي شدن است، پروژه سنگان 10 درصد نياز گندله و 9 درصد نياز كنسانتره كشور را تامين خواهد كرد. بر اس//اس سرمايهگذاريهاي صورت گرفته اجراي پروژه تسريع گرديد و بر اساس برنامه واحد كنسانتره تا پايان شهريورماه و واحد گندلهسازي تا پايان اسفندماه تكميل و به بهرهبرداري خواهد رسيد. به گفته وي، پروژه سنگان پروژهخوبياست.معدنسنگان2/1 ميلياردتنذخيره با عيار 42 تا 47 درصد دارد، ريسكهاي حاكم مساله آب، ب//رق و حملونقل بود كه با توجه به تدابير انجام شده، تامين آب نهايي شده است، انتقال پست برق در حال اجرايي شدن و ادوات الزم در حال نصب است، خط فرعي راهآهن هم كشيده شده و تقريبا همه چيز مهيا شده است تا توليد كليد بخورد، شركت در برنامه دارد تا پسازراهاندازيواحدهاي5/2 ميليونتنيكنسانترهو گندله ظرفيت را تا 5 ميليون تن افزايش دهد.

مديرعامل »وبان//ك« درخصوص پروژه نفت نيك قشم هم گفت: انعقاد قرارداد با اليسنسورها نهايي شده و مذاكرات با فاينانسورها در حال انجام است، شركت تا 20 سال معافيت مالي و حداقل 10 درصد تخفيف خوراك را شامل خواهد شد. همچنين مجوزهاي الزم و مجوزهاي محيط زيستي هم اخذ شده است.

مديرعامل»وبانك«دربارهعملكردماليشركتگفت: كلدرآمدهايحاصلازسرمايهگذاريرشد5/4 درصدي نسبتبهسال49 ورشد9 درصدينسبتبهپيشبيني داشتهواز239 ميلياردتومانبه379 ميلياردتومانرسيده است.سودخالصشركتنيزنسبتبهسالقبل5 درصد افزايشونسبتبهپيشبيني11 درصدرشدداشتهكه ناشي از افزايش درآمد و كاهش هزينهها بوده است.

ويادامهداد:سودحاصلازسرمايهگذاريها8 درصد نس//بتبهبودجهرشدداش//تهو962 ميلياردتوماناز محل فروش سرمايهگذاريها درآمد كسب شده است كه سود ناشي از فروش سرمايهگذاريها 31 درصد نسبت به س//ال قبل و 10 درصد نسبت به بودجه رشد داشته است. غريبپور درخصوص برنامههاي آتي شركت گفت: اصالحسبدسرمايهگذاريهاوخروجازسرمايهگذاريهاي كمبازده، اتمام پروژه سنگان و تامين مالي با روشهاي جديد از جمله اوراق بدهي و سرمايهگذاري در شركتهاي دانشبنياندردستوركارشركتقراردارد.درادامهنماينده سازمان بورس اعالم نمود كه گروه توسعه ملي به عنوان اولين شركت بورسي توانست صورتهاي مالي خود را بر مبناي استاندارد گزارشگري مالي بينالمللي موسوم به IFRS ارائه نمايد. مصوباتمجمع: -1 صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي شامل ترازنامه و صورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 1395/12/30 مورد تصويب قرار گرفت.

-2 مقررگرديد مبلغ 530 ريال به ازاي هر سهم به صورت خالص از محل سود قابل تخصيص به عنوان سود نقدي و اندوختهسرمايهای به سهامداران پرداخت گردد و الباقي پس از كسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زيان انباشته منظور گردد.

-3 ))س//ازمان حسابرس//ي(( به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1396/12/29 انتخاب گرديد.

-4 روزنامههاي ))اطالع//ات و دنياي اقتصاد(( به صورت توام بهعنوان روزنامه كثيراالنتش//ار براي درج آگهيهاي رسمي شركت انتخاب گرديدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.