ورود 15 شركت به بورس در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

مدير پذيرش شركت بورس اوراق بهادار تهران ميگويد يكي از داليل تاخير در عرضههاي اوليه در بورس بحث قيمتگذاري است. او اصليترين دليل اين تاخيرها را تصميم س//ازمان بورس به علت ش//رايط ركودي در بازار ميداند و معتقد اس//ت عرضه اوليه امروز قطعا موفق خواهد بود. اسماعيل درگاهي در مراسم معرفي اولين شركتي كه در سالجاري قرار است وارد بورس شود، درباره اينكه چرا عرضههاي اوليه در بورس با تاخير همراه بوده است، گفت: درست است كه عرضههاي اوليه بورس با توقف نسبتا طوالني روبهرو شد ولي از اين بابت بسيار خوشحاليم كه شروع اولين عرضه ما در سال 1396 با صنعت PSP است. وي ادامه داد: براي توقف طوالني عرضههاي اوليه ميتوان داليل متفاوتي را ذكر كرد كه هركدام وزن خاص خود را دارند ولي اصليترين دليلش ميتواند به تصميم سازمان بورس در سال گذشته برگردد كه در آن رياست سازمان اعالم كرد با توجه به شرايط خاص بازار عرضههاي اوليه متوقف شود. بعد از آن هم شرايط بازار به نحوي نشد كه بتوانيم عرضه اوليه داشته باشيم. مدير پذيرش شركت بورس اوراق بهادار تهران افزود: واقعيت اين است كه ما در تمام عرضههاي اوليه نيم نگاهي به شرايط بازار داريم، اگر شرايط بازار خوب باشد ميتوان شركتها را وارد بورس كرد ولي در شرايطي كه ركود و شرايط خاصي در بازار حاكم است بايد شركتهايي در بازار عرضه ش//وند كه ش//رايط مناسبي داشته باش//ند، حتي در آن صورت هم، آن شركتها را محافظهكارانه در بورس عرضه ميكنيم. تحركبخشيمعامالت وي در پاس//خ ب//ه اينكه ع//دهاي معتقدند عرضههاي اوليه س//بب ميش//ود منابع بازار به سمت خاصي روانه و در آنجا بلوكه شود، از نگاه ش//ما اين موضوع درست است يا عرضه اوليه به طراواتبازاركمكميكند،گفت:بدنهكارشناسي بورس معتقد است كه عرضههاي اوليه به بهبود ب//ازار كمك ميكند. از طرفي س//عي ميكنيم عرضهها را حسابشده انجام دهيم و زمانبندي را در آن لحاظ كنيم. البته همانطور كه گفتيد اعتقاد ديگري هم وجود دارد كه اين عرضهها بازار را تح//ت تاثير قرار ميدهد ولي آن ديدگاه وزن باالتري دارد چراكه اگر سهامدار به سهام خاصي اعتقاد دارد نبايد با يك خبر عرضه اوليه سهم خود را بفروشد چراكه او ميتواند منابع جديدي بياورد يا س//همش را در بازار حفظ كند. مدير پذيرش شركت بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: اينكه بگوييم بازار با عرضه اوليه به هم ميريزد نظري غيرحرفهاي است. در برخي از بورسها ساليانه 200 يا 300 عرضه اوليه انجام ميشود. آنها هم عرضه و تقاضاي خاص خودش//ان را دارند. بايد بازار را به س//متي ببري//م كه با عرضههاي اوليه به آن تحرك بخشيم و بازار به عرضههاي اوليه عادت كند. وي در پاس//خ به اينكه اولين عرضه اوليه به روش ثبت س//فارش ماههاي گذشته در بورس انجام ش//د كه از نظر برخي كشف قيمت درستي براي آن صورت نگرفت، در حال حاضر در آس//تانه دومين عرضه به روش ثبت سفارش هستيم، چقدر اميدواريد كشف قيمت درستي براي اين عرضه رخ دهد، اظهار كرد: وقتي نماد »بركت« در بورس عرضه شد براي بازار سرمايه حالت آزمايش را داش//ت ولي در حال حاضر ما كاستيهاي آن روش را شناسايي كرديم و فكر ميكنيم آن موضوعات برطرف شده است ولي در هر حال قيمتگذاري در بورس بحثبرانگيز است و يكي از داليل توقف عرضههاي اوليه اين بود كه در حال چانهزني بر سر قيمتها بوديم. برنامههايآينده مدير پذيرش شركت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به اينكه چه شركتهايي براي عرضههاي اوليه در ليست شركت بورس هستند، ادامه داد: اولويت فوالد كاوه جنوب كيش است. انشاءاهلل با آنها هم بر سر قيمت به نتيجه خواهيم رسيد، بعد از آن تامين سرمايه اميد اولين شركت صنعت تامين سرمايه است كه قرار است در بورس عرضه شود. نيروگاه مولد برق جهرم و شركت توليدي چدنسازان نيز ديگر شركتي است كه در بورس عرضه خواهد ش//د. ما هدفگ//ذاري كرديم كه امس//ال 15 شركت وارد بورس شود. ما در حال حاضر نزديك به 40 پرونده را مديريت ميكنيم كه وارد بورس ش//وند و بين آن شركتها بخش خصوصي پررنگ اس//ت. درگاهي درباره عرضه ايرانسل گفت: پرونده ايرانسل خيلي وقت است كه آمده ولي اين شركتي خاص است. اين شركت از طرفي خيلي سودساز است كه ويژگي خوبي است ولي مشكل كار اينجاست كه سهامدار عمده براي آفريقاي جنوبي اس//ت و او چندان دوست ندارد اموالش را در ايران به فروش برساند. شايد نميخواهد اموالش را ارزان بفروشد و يا شايد در بخش انتقال پول مش//كل دارد. اين كار بس//يار بزرگي است و اگر بتوانيم آن را انجام دهيم بسيار خوب اس//ت. البته ما در حال حاضر پروندههاي بزرگي داريم كه اگر بازار از آن استقبال كند آن را انجام خواهيم داد مثال ما ش//ركت ملي نفت كيش را داريم كه اش//ل آن بسيار بزرگ است. ع//الوه بر اين يك ش//ركت ايرالين را هم داريم و با يك ش//ركت صنعت سينمايي هم در حال مذاكره هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.