انتشار صورتهاي مالي 9 ماهه »وتوصا«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور 1396 را با سرمايه يك هزار و 900 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتش//ر كرد. شركت سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران در دوره 9 ماهه يادشده مبلغ 154 ميليارد و 620 ميليون ريال س//ود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 81 ريال سود اختصاص داد كه نس//بت به دوره مش//ابه در سال گذش//ته، معادل 23 درصد كاهش را نش//ان ميدهد. »وتوصا« سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 522 ميليارد و 313 ميليون ريال اعالم كرده اس//ت. يادآوري ميش//ود اين شركت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 200 ميليارد و 424 ميليون ريال س//ود خالص و 105 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.