اعالم پيشبيني 96 »حكمت«

Jahan e-Sanat - - News -

بانك حكمت ايرانيان نخستين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اس//فندماه 96 را با س//رمايه ثبت شده چهار هزار ريال به صورت حسابرسيشده اعالم كرد. بانك حكمت ايرانيان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را معادل 160 ريال سود اعالم كرده است كه در مقايسه با سال مالي 95 معادل 10 ريال افزايش را نشان ميدهد. يادآوري ميشود »حكمت« سود خالص در سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 را مبلغ 598 ميليارد و 641 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 150 ريال اعالم كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.