عوامل فرار سرمايهگذار

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گ/روه بازرگاني- با اينكه ثبات و شفافيت اقتصادي، دو عامل مهم در گشودنمسيربرايورودسرمايهگذاران خارجي به كشورها تلقي ميشود اما در ايران ش//رايط ج//ور ديگري رقم خورده اس//ت و به دليل بزرگ بودن بدنه دولت و همچنين تصديگري او در بس//ياري از امور اقتصادي، رانت و فساد اجازه فراهم شدن زيرساختهاي مناسب اقتصادي و تجاري و همچنين ايجاد ش//فافيت اقتصادي در كش//ور را نميدهد.

در اين ميان نوسان نرخ ارز و واقعي نب//ودن نرخ آن، ثب//ات اقتصادي در كشور را به مخاطره انداخته است. اين در حالي است كه طي سالهاي اخير حتي بس//ياري از كشورهاي در حال توس//عه با به كارگيري سياستهاي مناس//ب براي ايجاد ثبات و شفافيت اقتصادي در كشور خود ، امنيت مورد نياز براي حضور سرمايهگذاران خارجي را فراهم كرده و به كشوري توسعهيافته تبديل شدهاند. در همين راستا مدير امور اقتصادي و دارايي كميسيون اروپا با حضور در اتاق بازرگاني ايران، با مدير اداره روابط چندجانب//ه اتاق ديدار و گفتوگو كرد.

مدي//ر اداره روابط چندجانبه اتاق ايران در اين نشست با اشاره به سابقه يكي از قراردادهاي تجاري ميان ايران و اتحادي//ه اروپا گفت: قرارداد تجاري و هم//كاري بين ايران و اتحاديه اروپا

ك//ه هيچگاه نهايي نش//د، ق//رارداديغيرترجيحي .چون فقط اي//ران بايد تعرفهه//اي خود را كاهش ميداد و اروپا به ايران نرخهاي دولتهاي كاملالوداد را ارائه مي .

اس//فنديار اميدبخش با اش//اره به ش//رايط جديد اقتصاد اي//ران افزود: كشور ما اكنون به قراردادهاي تجاري يكطرف//ه نياز ن//دارد بلكه تمايل به ايجاد يك رواب//ط تجاري-اقتصادي نهادينهشدهبااتحاديهاروپا .

اميدبخ//ش در بخ//ش ديگري از س//خنانش با اشاره به بيكاري و تورم بهعنوان دو معضل پيش روي دولت گفت: بيكاري و ت//ورم از موارد مورد توجه دولت جديد . البته دولت در مورد كنترل تورم موفق عمل كرده ولي در مورد بيكاري اصالح ش//رايط هنوز نياز به اقدامات بيشتر دارد چرا كه نرخ رسمي بيكاري اكنون حدود 12درصد .

وي در عين حال تاكيد كرد: بخشي از مشكل بيكاري با باز شدن درهاي بازار داخلي به روي س//رمايهگذاران خارجي و حضور شركتهاي خارجي حلمي .

اميدبخ//ش در مورد اقتصاد نفتي و غيرنفتي در ايران نيز اظهار داشت: در دو دهه اخير سهم درآمد نفتي در درآمدهاي دولت پايين آمده و دولت توانس//ته سهم درآمدهاي نفتي را در درآمدهاي خ//ود تا 50 درصد پايين آورد ولي در نظر دارد در برنامه ششم توسعه سهم خود را از درآمدهاي نفتي به30درصد .

عدم ثبات و شفافيت در بازار ايران

مدي//ر ام//ور اقتص//ادي و دارايي كميس//يون اروپا در مورد هدف خود از سفر به ايران گفت: ماموريت ما اين است كه به كشورهاي مختلف برويم و با مقامات ارش//د وزارتخانهها، بانك مرك//زي و همچنين مجلس مالقات كني//م و از آنها اطالع//ات درجه اول در م//ورد اقتصاد كالن آن كش//ور را كسب .

النا فلورس افزود: درخواست ما از اتاق ايران هم ارائه اطالعات مربوط به اشتغال و بازار كار در ايران و همچنين وضعيت ايران در زمينه اقتصاد نفتي و غيرنفتي .

وي بي//ان ك//رد: اتحادي//ه اروپا از سيس//تم قانونم//دار چندجانبه در زمينه تجارت حمايت مي . نگراني اتحادي//ه اروپا در رابط//ه با ايران اين است كه عدم ثبات و شفافيت در بازار اي//ران وج//ود دارد و به همين دليل راه س//رمايهگذاران خارجي به ايران بازنمي .

فل//ورس ب//ا اب//راز تماي//ل جهت گش//ايش ي//ك دفت//ر نمايندگي در تهران گفت: گشايش دفتر نمايندگي باعث كاهش كارهاي تشريفات اداري شده و اثربخش//ي همكاريها را باال مي . نگاه كل//ي ما به ايران مثبت اس//ت و اميدواريم به نتايج خوبي در زمينههاي مختلف همكاري برس//يم و بتواني//م تجربيات خود را با ش//ما سهيم .

مسايل سياسي، مانع توسعه اقتصاد غيرنفتي

مدي//ر اداره رواب//ط چندجانب//ه اتاق ايران در پاس//خ به سوال مدير امور اقتصادي و دارايي كميس//يون اروپا در م//ورد برنامههاي عملياتي ايران براي رس//يدن به يك اقتصاد غيرنفتي گفت: ص//ادرات غيرنفتي اي//ران به بي//ش از 50 ميليون دالر رس//يده و دول//ت در نظ//ر دارد آن را افزاي//ش . اي//ران بايد هم در جذب سرمايهگذاري خارجي و هم توليد صادراتمحور تالش . در پنج سال آينده به 50 ميليارد دالر سرمايه در بخش غيرنفتي نياز داريم تا بتوانيم رشد توليد ناخالص داخلي خودرابههشتدرصد .

اس//فنديار اميدبخش افزود: مهم اين است كه پارلمان بخش خصوصي بتواند به دولت در اصالح قوانين تجاري كمك كند و استانداردهاي بينالمللي در كشور اجرايي . براي رسيدن به اين هدف ازسرگيري مذاكرات الحاق به س//ازمان تجارت جهاني ميتواند راهگشا .

وي همچنين در تشريح موانع پيش روي توس//عه اقتصاد غيرنفتي گفت: موانع اصلي مث//ل موضوع الحاق به سازمان تجارت جهاني سياسي است اما ح//ل كردن مس//ايل اقتصادي با اتحادي//ه اروپا ميتواند ب//ه حل اين مس//اله سياس//ي هم كمك . از ش//ما ميخواهيم اين موض//وع را در اتحاديه اروپا مطرح كنيد تا انعقاد يك قرارداد تجاري بين ايران و آن اتحاديه بررسي .

مدي//ر اداره روابط چندجانبه اتاق ايران در پاسخ به نگراني طرف اروپايي در مورد شفافيت اقتصاد در ايران، به تاسيس ش//وراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: در اين شورا ميتوانيم موضوعات مربوط به شفافيت و ثبات بازار را مطرح كنيم وبهنتيجه .

اميدبخش با اشاره به نياز ايران به سرمايهگذاري خارجي گفت: منظور از س//رمايهگذاري خارجي فقط پول نيس//ت بلكه شامل انتقال تكنولوژي و مديري//ت هم مي . اين نمونه از س//رمايهگذاري قب//ال بهدرس//تي در ايران اجرا نش//ده . با اينكه ش//ركتهاي كوچك و متوسط 90 درصد از شركتهاي ايراني را تشكيل ميدهند ولي سهمش//ان در اقتصاد ايران بيش از 10 تا 15 درصد نيست و هدف اين اس//ت كه در آينده براي توس//عه اين بخش از سرمايهگذاري خارجياستفاده .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.