توسعه صادرات با همگرايي بازارهاي همسايه

Jahan e-Sanat - - News - بازار همين اطراف

درحالحاضرگذشتهازچالشهاومشكالتيكهدر زمينهپرداختمشوقهايصادراتيوهمچنينفراهم نبودنزيرساختهاياقتصاديكشورمطرحميشود، برخيسياستگذاريهايصادراتينيزدچارضعفاست. بر همين اساس مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران معتقد است كه تجارت ما از سياستهايي كه در منطقهاعمالميشود،تاثيرمي .بنابراينمابهغير ازچندكشورمانندعراق،افغانستان،سوريهوعمانديگر با بسياري از كشورهاي منطقه رابطه تجاري نزديكي نداريمامابايدتالشكنيمكهدرمنطقههمگراييالزم بابازارهايهمسايهخودراپيداكنيم.

كمال س//يدعلي افزود: به دليل توان بااليي كه بنيهاقتصاديكشورماداردوهمچنينپتانسيلهاي مختلفيكهدرانرژي،كاالهايصنعتيوسنتيداريم، ميتوانيم در منطقه، بازارهاي بسيار خوبي را به لحاظ صادراتيبرايخودفراهمكنيم.

وي در رابط//ه با اين موض//وع كه در حال حاضر وضعيت صادرات ايران به چه صورت اس//ت، گفت: افزايش ريسكهاي سياسي و ژئوپولتيك منطقه و جهان،تجارتخارجيراتحتتاثيرخودقراردادهاست به نحوي كه واردات، صادرات و همچنين ركودي را كه در امر سرمايهگذاري، فاينانس و تجارت دنيا به وجود آمده، تحت تاثير خود قرار داده است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: طي دو، سه سال اخير حجم تجارت جهاني كاهش يافتهاست.اينريسكهايسياسيباتوجهبهبيثباتي دولته//ا، اعمال تحريمهاي دوجانبه و چندجانبه و ناآراميهاوجنگهايداخليوخارجيبررويشرايط مربوطبهصادراتووارداتاثرگذاشتهاند.درمنطقهما نيزتجارتخارجيتاثيرمستقيميازاينفضادريافت كرده اس//ت. به هر حال جنگ يمن، سوريه، عراق و تنشهاي اخير روس//يه با دنيا ...و فضاهاي ناامني را درست كرده كه اين فضاهاي ناامن سبب ميشود تا ريسكهايتجاريافزايشپيداكند.يكيازابزارهايي همكهميتوانداينريسكهايتجاريرادردنياكاهش دهد، صندوقهاي ضمانت صادرات يا موسسات بيمه اعتبارهستند.ويدرواكنشبهچالشهاييكهبرسر راه صادرات مواد غيرنفتي در كشور وجود دارد، اظهار كرد: برجام يكي از سنگينترين تحريمهايي بود كه عليه ما وجود داشت و با برداشته شدن آن مقداري در امر تجارت فراغت پيدا كرديم البته همچنان با اثرات آندستبهگريبانهستيم.

كمال س//يدعلي بيان كرد: مقررات بينالمللي نيز تغييرات زيادي كرده، به اين ترتيب كه مقررات احتياطيبانكهايابحث FATF وهمچنينمسايل مربوطبهتامينماليتروريسمومبارزهباپولشويينيز اتفاقاتي بوده كه در رابطه با اين قضيه افتاده است. از اينروتافضاهايسيستمبانكيماآمادهشود،بايدسعي كنيمكهكاهشريسكداخليوخارجيداشتهباشيم. وياظهاركرد:بههرحالدرداخلبامباحثمربوطبه انتخاباتومشكالتمربوطبهموسساتمالياعتباري و بانكها مواجه شديم اما با تمام اين تفاسير معتقدم ما بايد بيشتر ريسكهاي خارجي را كاهش دهيم تا بهاينترتيببتوانيمدرمنطقهحركتكنيموتجارت خود را فعال كنيم. البته اين موضوع بايد پايدار باشد و نبايد به صورت مقطعي وارد بازار كشوري شويم. بايد تعدادزياديازكشورهايمنطقهرا)بيشاز01 كشور همسايه( كه خود اين كشورها هم داراي نفت و گاز هستند،دريكسيستمتجاريقراردهيم.

اينفعالاقتصاديافزود:البتهمنمعتقدمفضاي سياس//ي دنيا بر فضاهاي اقتصادي و تجاري حاكم شده است. يعني نگاهي كه در گذشته درخصوص يكدستشدنبازارهايجهاني،نزديكشدنكشورها و برداشتن مرزها ...و وجود داشته، اكنون وجود ندارد. دريكي،دوسالاخيرپالسهايمنفيوسيگنالهاي خاصي مطرح ميشود كه بسياري از كشورها بحث ديوار كشيدن و حساسيتهايي را كه نگاه ملي را بر منافعبينالملليونگاههاياينترنشنالارجحدانست، مطرحميكنندوتغييرياساسيدراينزمينهحاصل شده است.

وي در ادام//ه با بي//ان اينكه تجارت ما نيز از اين مجموعهها و سياس//تهايي ك//ه در منطقه اعمال ميشود تاثير ميپذيرد، گفت: ما بايد تالش كنيم در منطقه همگرايي الزم با بازارهاي همسايه خود را پيدا كنيم. به اين صورت اس//ت كه ميتوانيم در منطقه، بازارهاي بسيار خوبي را به لحاظ صادراتي براي خود فراهمكنيم.البتهفرضاول،يكديپلماسياقتصادي صحيحباسايركشورهاست.

كمالسيدعليبيانكرد:فرضديگرايناستكه با توجه به اينكه تجارت به همراه بانك مطرح ميشود و زماني كه ما بخواهيم تجارتي انجام دهيم، بانك هم در كنار آن ميبينيم، بنابراين اگر بانكهاي ما نتوانند روابط كارگزاري خود را با ساير بانكها برقرار كنند، در نتيجهتجارتمابامشكلمواجهخواهدشد.

وي با بيان راهكارهايي براي حل مشكالت داخلي كشور خاطرنشان كرد: درخصوص داخل بايد تالش كنيم فضاي كسبوكار خود را سامان دهيم. كاهش ريس//ك كشوري يعني اينكه س//رمايهگذار داخلي ما به س//رمايهگذاري بلندمدت تمايل پيدا كند و از سفتهبازي،معامالتصرفاتجاريوخدماتيجداشده و به سرمايهگذاريهاي بلندمدت كه زيرساختهاي اقتصادي كشور محسوب ميشود توجه كند. براي آنكه ريس//ك تجاري خ//ود را كاهش دهيم بايد به مبارزه با فساد پرداخته و به حاكميت قانون احترام بگذاريم و شفافيت را سرلوحه كار خود قرار دهيم كه فكر ميكنم بايد در دولت يازدهم اين اتفاق بيفتد و در غيراينصورتكماكانبامشكلكمبودتزريقسرمايه درداخلكشوردستوپنجهنرمميكنيم.

ويدرادامهگفت:درگذشتهميتوانستيمدرحد 30-40 ميليارددالرازوامهايخارجياستفادهكنيماما درحالحاضراينصندوقهنوزبرايمابازنشدهاست. سرمايهگذارانخارجيوفاينانسورهادرگذشتهبهبازار ايران به عنوان اولين بازار فاينانسي توجه ميكردند اما درحالحاضرخطوطفاينانسهايمافعالنشدهاست كهدركنارافزايشسرمايهگذاريداخلي،سرمايهگذاري خارجيهمصورتبگيرد.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: به هر حال اقتصاد شناور است و بايد در بينالملل در حال حركتباشدونميتوانيمبگوييمباديواركشيدندور خ//ود، تمام توليداتمان را مصرف ميكنيم. يكي از اتفاقات خوب طي چند س//ال گذشته اين است كه افزايش صادرات ما در حد وارداتمان بوده. اين يعني بينيازي از نفت، اقتصاد مقاومتي، كاهش ريس//ك كشوري و رفع نگرانيهاي ما. اين روزها بر اثر اتفاقاتي كه در قطر افتاده است، مردم به سمت فروشگاهها و مغازههاي بزرگ رفته و اجناس را از آنجا برداشتهاند، البته اجناس اين فروشگاهها باز هم از طريق شركتها تكميل خواهد ش//د اما اگر كسي بخواهد با اقتصاد مقاومتي تعامل داشته باشد، ضمن اينكه با بازارهاي بينالمللي ارتباط دارد، بايد توان تامين كاالهاي مورد نياز خود را نيز داشته باشد كه اين موضوع به اقتدار آن كشوركمكخواهد .البتهقرارنيستامروزههمه كشورها تمام محصوالت را توليد كنند اما با توجه به پهناور بودن كشور، بايد كاالهاي اساسي خود را تا حد ممكنتوليدكنند.

ويدرپاسخبهسواليدربارهاينكهتوسعهصادرات كش//ورمان به چه اس//تراتژيهايي نياز دارد، گفت: با توجه به وسعت كش//ورمان بايد كاالهاي اساسي خ//ود را توليد كنيم. براي مثال با توجه به بارندگي خوبي كه در سال گذشته داشتهايم، اميدواريم امسال نيازي به واردات گندم نداشته باشيم و همين موضوع امتياز خوبي براي ما به شمار ميرود. اگر قصد داريم صادراتم//ان افزايش پيدا كند، بايد به بهبود فضاي رقابتي، نرخ ارز و شفافيت تجاريمان بپردازيم. به ويژه ميتوانيمخدماتفنيمهندسيخودرادركشورهاي همسايه،SIC، حتي كشورهاي آفريقايي و آمريكاي التينتوسعهدهيم.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنين درخصوص اقدامات اين صندوق براي كاهش ريسك تج//اري بيان كرد: در صن//دوق ضمانت صادرات در رابطه با كاهش ريسك و تسهيل تجارت بينالملل از ابزارهايي اس//تفاده ميكنيم كه به واس//طه آنها تحليلريسكميكنيموبهارزيابيريسكاقتصادي كشورهاي هدفمان ميپردازيم، در ضمن همانطور كه در دنيا صندوق ضمانت صادرات ايران را رتبهبندي ميكنند، ما نيز كش//ورهاي هدفمان را براي خود رتبهبنديميكنيم.

وي افزود: الگوهاي ما نيز بررسي ريسك كشوري، ريسك بانكهاي طرف مقابل و ريسك شركتهايي استكهطرفمعاملهتجاريماهستندكهبتوانيمازاين طريقباآنهاكارهاييبلندمدتانجامدهيم.بههرحال با اين ارزيابيها، توان بازپرداخت وجوه صادركنندگان خودراباالترميبريم.

كمالسيدعليگفت:بهطوركليسهمشتريدر خارج از كشور داريم؛ دولتها، بانكها و شركتهاي خصوصي كه هر س//ه اين مشتريها قابل ارزيابي و بررسيهستند.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات مواد غيرنفتي و تاكنون صندوق ضمانت صادرات چه اقداماتي انجام داده است، بيان كرد: همانگونه كه قبلتر هم اشاره كردم، ما كاهش ريسك صادركنندگان خود را با دادن اطالعات و بيمه كردن وجوهشان كه در خارج از كشور بايد به دست آورند،انجامميدهيميعنياگرنتوانستندپولشانرابه دليلعدمتمايل،ورشكستگيياداليلسياسيمختلف از طرف خارجي دريافت كنند، آن را از ما ميگيرند. البتهايندرصورتياستكهازابتدايكارصادراتخود را بيمه كرده باشند. ما نيز همانند همتاهاي خود در خارجازكشورمثلساچهايتاليا،هرمسآلمان،كوفاس فرانسهو...،حتيموسسهبيمهاعتباركهدردنياوجود دارد محصوالت را ارائه ميدهيم و روابط ما با بانكها، دولتهاوشركتهايخصوصيدرزمينهاعتبارسنجي آنه//ا و ارائه اطالعات اعتباري آنها به صادركنندگان كشورمان وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.