بازاريابي كاالهاي ترك با افتتاح مركز تجاري تركيه در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي كه به تازگي مركز تجارت تركي//ه در ته//ران با هدف تس//هيل تج//ارت، بازاريابي، س//رمايهگذاري، انتقال تكنولوژي و مواردي اين دست راهاندازي ش//ده، ش//ايعاتي در مورد آن مطرح مي . بر همين اساس به تازگي رييس كل س//ازمان توسعه تجارت در واكنش به حاشيههايي كه در اين خصوص مطرح ميشد، اعالم كرد: اين شركت ميخواهد در جهت كار بازاريابي و فروش كاال در ايران كار كندبنابراينتاكنونخالفيانجامنشده

. اين در حالي است كه معاون توس//عه بازارهاي صادراتي س//ازمان توس//عه تجارت گفت: مركز تجارت تركيه در ته//ران مركز عرضه كاال به مصرفكنندگان نيس//ت و بازاريابي محص//والت ترك در ايران نيز يكي از اهداف اين مركز بهشمار مي .

ميرهادي سيدي اظهار كرد: مركز تجارت تركيه در تهران مركز عرضه كاال به مصرف كنندگان نيست بلكه بس//تري براي تعامل بيشتر تجار و فع//االن اقتصادي بين دو كش//ور و رايزني در حوزههاي مختلف به ويژه تجارت، سرمايهگذاري و... . البته ناگفته نماند برخي از اقالم توليدي كش//ور تركيه به صورت محدود به عن//وان نمون//ه در مركز م//ورد نظر نمايش داده ميشود ولي براي فروش

. البته ايران نيز داراي مراكز مش//ابهي در ساير كشورهاي جهان بهويژهدرتركيه .

وي در پاس//خ ب//ه اين پرس//ش كه با توجه به ش//رايط نابرابر توليد پوش//اك بين اي//ران و تركيه نيازي ب//ه بازارياب//ي در اين ح//وزه وجود دارد، افزود: فعاليته//اي بازاريابي در بي//ن كش//ورهاي مختلف جهان انج//ام ميش//ود و اق//دام متقابلي

. همچنين براس//اس مصوبه س//ال گذشته وزارت صنعت، معدن و تج//ارت برندهاي خارجي موظف به ايجاد نمايندگي و توليد بخش//ي از محصوالت خود در داخل كش//ور

. وي گفت: توليد كاال از سوي برندهاي خارجي در ايران با سهم 20 درصدي آغاز شده و به مرور به عدد 50درصدخواهد .

معاون توس//عه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران به تسنيم گفت: اين مصوبه مشمول شركتهاي خارجي است كه صادرات كاال به ايران را در دستور كار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.