اجبار دريافت گواهي »حالل« براي وارداتيها

Jahan e-Sanat - - News -

طبق ابالغيه قبلي س//ازمان غذا و دارو، دريافت گواهي حليت براي همه واحدهاي توليدي اجباري بود اما پس از اعالم نظر واحدهاي توليدي كش//ور مبني بر اينكه در كشور اسالمي دليلي ب//راي دريافت اين گواهي وجود ندارد، در اين مس//اله تجديد نظر ش//د تا از توليدكنندگانحمايت .درهمين خصوص دبير كانون انجمنهاي صنايع غذايي با تشريح جزييات لغو بخشنامه دريافت گواه//ي حليت براي توليدات داخلي، گفت: دريافت اين گواهي براي محصوالتوارداتياجباري .

كاوه زرگران اظهار داشت: با پيگيري توليدكنندگانصنايعغذايي،اينمساله براي واحدهاي توليد داخل لغو ش//د و حاال فقط ب//راي محصوالت وارداتي اجباري .

وي در پاسخ به اين سوال كه با اين حساب، تكليف محصوالتي مانند پودر ژالتين كه گفته ميشد منشأ خوكي دارد، چه ميش//ود،گفت: محصوالتي مانند پ//ودر ژالتين وارداتي در گمرك مورد بررسي قرار ميگيرند و در صورت تاييد حليت، اجازه ترخيص آن صادر مي .

وي با بيان اينكه طبق بخش//نامه قبلي سازمان غذا و دارو، دريافت گواهي حليت در مورد محصوالتي مانند نان و گوشت نيز الزامي بود، گفت: محصولي مانند نان كه در كش//ور پخت ميشود قطع//ا داراي حليت اس//ت و در مورد گوشتنيزبايدگفتكهدركشتارگاهها، نماينده ولي فقيه حضور دارد و به همين دليل ابهامي در مورد حليت آن وجود

. وي در مورد كنترل ماءالشعير و مطرح شدن بحث احتمال الكلي بودن برخي از ماءالشعيرهاي توليد داخل در گذش//ته نيز گفت: چنين محصوالتي داراي استانداردهاي ملي هستند و هر نوع مغايرتي با استانداردهاي ملي داشته باشند، توليدشان متوقفخواهد .

دبير كانون صناي//ع غذايي با بيان اينك//ه حت//ي در واردات گوش//ت نيز نماين//ده وليفقيه در زم//ان ذبح دام حض//ور دارند، به ف//ارس گفت: البته نظارت روحانيون همچنان وجود دارد ام//ا س//ازمان غذا و دارو خواس//ته بود ك//ه توليدكنندگان اق//دام به دريافت گواهي حليت نيز كنند كه در نهايت با صنعتگرانتعامل .

به گفته وي، در واردات محصوالت خارجي بايد مجوز حليت از سازمان غذا ودارودريافت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.