تعرفه فصلي راهكار مديريت واردات برنج

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در حالي كه برخي كارشناسان و فعاالن بازار برنج، سياستهاي در پيش گرفته ش//ده درخصوص واردات و تنظيم بازار اين كاال را مثبت ارزيابي نميكنند، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: عقل و منطق اقتصادي حكم ميكند كه واردات برنج با نظام تعرفهاي و به صورت فصلي كنترل و مديريت . قائممق//ام وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص استفاده از اعمال ممنوعيت فصلي براي كنترل واردات برنج، بيان كرد: استفاده از ابزار تعرفه براي كنترل واردات از جمله واردات برنج، اقدامي اصولي و برپايه تجارب تجاري بينالمللي است و ما نيز بايد با علم روز دني//ا حركت . مجتبي خس//روتاج درخصوص حمايت از توليد داخلي در مقابل واردات گفت: قطعا توليد داخل در اولويت قرار دارد اما اين حمايت بايد اصولي و با در نظر گرفتن تمامي جوانب . بنابراين اين فرضيه كه بيش از نيمي از نياز كشور به برنج از طريق واردات تامين ميشود نياز به تحقيق و تدبير بيشتر دارد، چرا كه گزارشهاي وزارت كشاورزي درخصوص آمار توليد و مصرف برنج با چالشهايي روبهرو است، در حالي كه در بخش واردات برنج، آمارهاي دقيقي وجود . وي با اشاره به اينكه براساس قانون انتزاع مسووليت بخشهاي مختلف مربوط به برنج به صورت كامل در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرارگرفته است، در پاسخ به اين سوال كه براي مقابله با قاچاق و همچنين مديريت واردات استفاده از موانع تعرفهاي كفايت ميكند، توضيح داد: آن چه مسلم است مقابله و مبارزه با قاچاق عالوه بر كاهش تعرفه، نيازمند مجموعهاي از سياستگذاريها و برنامههاياجراييدرست .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.