فرآوردههاي گوشتي در يك قدمي گراني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-بهدنبالدرخواستافزايشقيمتكاالهاييمانندلبنيات،روغن ... دبير انجمن صنايع فرآوردههاي گوشتي ايران نيز از درخواست افزايش 12 درصديقيمتفرآوردههايگوشتيخبردادوگفت:معموالقيمتهاي جديد در صورت اخذ مجوز در نيمه دوم سال اعمال مي .

مجيدافالكياظهاركرد:ايرانكشورتورميبودهكهطي51 سالگذشته به ويژه تا قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم تاثيرش را روي قيمت تمامشده محصوالت مختلف و صنايع گذاشته است و اگر توليدكنندگان در يك سال هم بخواهند تحمل كنند و قيمتشان را افزايش ندهند، در سالهاي بعد بايد قيمت خود را افزايش دهند تا بتوانند توليد را ادامه .

وي افزود: با توجه به افزايش قيمت گوش//ت قرمز و گوشت مرغ طي ماههاي اخير، درخواست افزايش قيمت 10 تا 12 درصدي را به سازمان حمايتدادهايمتابتوانيمدرنيمهدومامسالباقيمتهايجديدمحصوالت خود را روانه بازار كنيم، اما اگر هر توليدكنندهاي بتواند به مواد اوليه خود در يك بازه زماني مشخص، با قيمت ثابتي دست پيدا كند، ترجيح ميدهد قيمت محصول توليد شدهاش را نيز براي حفظ مشتريان افزايش ندهد، اما اگراينگونهنباشدچارهايجزافزايشقيمت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.