ممنوعيتبهرهبرداريازجنگلها ازسالآينده

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- در برنامه شش//م توسعه اجراي طرح تنفس جنگل و توقف هرگونه بهرهبرداري از آن سه ساله پيشبيني شده بود اما با توجه به تاكيد وزير كشاورزي اين طرح تا پايان امسال به صورت كامل اجرا ميشود و از سال آينده هيچگونه بهرهبرداري از جنگلهاي شمال كشور به مدت پنج تا01 سالصورتنمي . رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري با بيان اين خبر اعالم كرد: با توجه به دستور وزير جهاد كشاورزي طرح توقف بهرهبرداري از جنگلها )همان طرح تنفس( به صورت كامل تا پايان امسال اجرايي ميشود بهگونهاي كه در هر ماه با توافقات و مذاكراتي كه با مجريان طرحهاي جنگلداري داش//تهايم بخشي از بهرهبرداري متوقف خواهد شد و از سال آينده هيچگونه برداري صورت نخواهد گرفت، در حالي كه برنامه ششم توسعه براي اجراي اين طرح سه سال زمان قائل شده . خداكرم جاللي با بيان اينكه طرح تنفس جنگلهاي شمال پنج تا 10 ساله خواهد بود، افزود: البته طرحهاي جنگلداري و بهرهبرداري از آن در سالهاي دولت يازدهم تنها مختص درختان افتاده، شكسته شده و آفتزده بود كه از سال آينده حتي اين درختان هم قطع نشده و مورد بهرهبرداريقرارنمي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.