پيشنهاد وزارت صنعت به اصناف

Jahan e-Sanat - - News -

اتاقاصناف-بااينكهبرخيفروشگاههايزنجيرهايتازهتاسيسدركشور، خيليهمبهفكرجيبمصرفكنندهنيستندامامعاوناموراقتصاديوبازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فروشگاههاي زنجيرهاي نه تنها مانع از توسعه نيستند بلكه در جهت توسعه گام برداشتهاند و الزم است اصناف هم براي ايجاد اين فروش//گاهها گام . يداهلل صادقي افزود: فروشگاههاي زنجيرهايبايكپارچهكردنفرآيندهايبينتوليدوتوزيعوكاهشحلقههاي زنجيرهاي مربوط به توليد و توزيع، هم براي بخش توليد در كشور و هم براي مصرفكنندهدرجهتكاهشقيمتتمامشدهمفيد .

وي با بيان اينكه در حال حاضر سهم فروشگاههاي زنجيرهاي در نظام خردهفروشيكمتراز01درصداست،تصريحكرد:سهمفروشگاههايزنجيرهاي درتوسعهتوزيعوخدماتكاالدركشورمابهنسبتديگركشورپايينتر . بنابراين به عنوان مثال اتحاديه خواروبارفروشان و سوپرماركتداران در تهران ميتوانند در اين راستا شركت تشكيل دهند و منابع مالي اوليه براي شروع كاررافراهمكنند؛ضمناينكهفروشگاههايزنجيرهايبهصورتاعتباريكار ميكنند و كاال را از توليدكننده دريافت كرده و مي .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.