13

Jahan e-Sanat - - News -

براساس آخرین گزارش سازمان بینالمللی انرژی، برای اولین بار افزایش سرمایهگذاری در بخش الکترونیک بیش از نفت و گاز شده است.

گ//زارش س//رمایهگذاری انرژی در س//ال 2017 نش//ان میدهد که سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو 12 درصد افزایش یافته و مجموعه عرضه ترکیب انرژیهای نو بیش از نفت و گاز و سوختهای فسیلی به بازار است؛ رکوردی که نشان از بیشترین سرمایهگذاری در بخش انرژیهای پاک با 43 درصد افزایش دارد. مدیر اجرایی سازمان بینالمللی انرژی میگوید: »بررسیهایمانشانمیدهدکهتصمیمبرایسرمایهگذاریهایهوشمند خیلی مهمتر از حفظ امنیت انرژی و هدفهای زیستمحیطی است.«در سالهای اخیر صنعت نفت و گاز از پروژههای کوتاهمدت خودداری کرده و براساس سیاستهای تجاری بازار که کیفیت و تداوم عرضه را در گرو پیگیری اهداف بلندمدت دنبال میکند، عمل کرده است. هرچند تغییرات آب و هوایی سرمایهگذاری نفت و گاز را ریسکپذیرتر از اهداف بلندپروازانه کرده است اما قیمتهای پایین انرژی خبر خوبی است که سبب میشود سیاستهای تجاری دولت در بازار تحت تاثیر ریسکپذیری انرژی قرار گیرد.سازمان بینالمللی انرژی پیشبینی کرده سرمایهگذاری در نفت و گاز بین س//الهای 2014 تا 2016 به میزان 44 درصد بیش//تر شده به طوری که در سال 2016 این رقم 26 درصد افزایش نشان میدهد. در سالجاریاینمیزانافزایش3 درصدیاعالمشدهولینبایدجاینگرانی باشد، زیرا باید انتظار افزایش بیشتر این سرمایهگذاریها را داشته باشید.

از سوی دیگر به گزارش بلومبرگ پاتریک پویان، مدیر شرکت توتال ماه گذشتهدرسنپترزبورگگفت:در02 سالآینده،مابهعنوانشرکتهای نفت و گاز شناخته نخواهیم شد بلکه ما را شرکتهای گاز و نفت خواهند خواند.پویان و دیگر مدیران شرکتهای بزرگ نفتی گاز را به عنوان پلی میان سوختهایفسیلیآالیندهگذشتهوجهانآیندهبدونکربنتوصیفمیکنند. میزان آالیندگی گاز کمتر از نفت است و میتواند برای تولید برق مورد نیاز خودروهایبرقیمورداستفادهقرارگیرد.امادرحالیکههزینهتکنولوژیهای تولید انرژیهای تجدیدپذیر به سرعت در حال کاهش است، برخی هشدار میدهندکهچشماندازصنعتگازممکناستچندانهمکهتصورمیشود، شکوفانباشد.موسساتپیشبینیکنندهکمکمدارنددرموردبهسقفرسیدن تقاضابرایگازوشروعکاهشآندرنتیجهرشدعرضهانرژیهایتجدیدپذیر صحبتمیکنند.موسسهبلومبرگانرژیسرویسدرچشماندازبلندمدتخود کهماهگذشتهمنتشرکرد،پیشبینیکردکهسهمگازازبازارتولیدبرقجهان از 23 درصد سال گذشته تا سال 2040 به 16 درصد کاهش یابد و اینکه ظرفیتتولیدبرقازطریقمصرفگازبعدازسال1302 میالدیشروعبه کاهش خواهد کرد. شرکت بیپی نیز »ریسکهای متوجه تقاضا برای گاز« را به عنوان یک موضوع مهم نامشخص اعالم کرده و این احتمال را مطرح ساختهکهممکناستمصرفگازتاسال5302 میالدی،تحتتاثیرافزایش سوختهایغیرفسیلیکاهشیابد.اگراینپیشبینیهادرستازآبدرآید، تاثیرعظیمیبرشرکتهایتوتال،بیپیودیگرشرکتهایبزرگنفتیخواهد داشتکههمیناالنهمبهدلیلافزایشاحتمالیاستفادهازخودروهایبرقی بانگرانیهایعمدهایمواجهاند.کشورهایصادرکنندهگازبهویژهروسیه،قطر و استرالیا نیز از این شرایط متاثر خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.