ﻳک ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ثبﺎﺕ

Jahan e-Sanat - - News -

بازار نفت روزهای پرچالشی را تجربه میکند و ب//ا وجود اینکه در عمل ش//اهد افزایش تولید هستیم، پیشبینیها از افزایش تقاضا در آینده نزدیک حکایت دارد.

آژانس بینالمللی انرژی در بررس//ی ساالنه می//زان تقاضا برای نفت پیشبینی کرده بود در فصل نخست سال 2017 با افزایش یک میلیون بشکهایودرفصلدومبازارباافزایش5/1 میلیون بش//کهای تقاضا روبهرو ش//ویم. تارنمای شبکه تلویزیونی سیانبیسی آمریکا نوشت قیمت نفت خام در ایاالت متحده هفته گذشته افزایش پیدا کرد و به 46/54 دالر رسید. امیدواری به افزایش تقاضا در آینده باعث شد قیمت نفت برنت و وست تگ//زاس در بازار آمریکا بی//ن یک تا 1/1 درصد نسبت به هفته پیش افزایش یابد.

در پی پیشبینی رش//د عرضه نفت ش//یل آمری//کا از س//وی ،EIA به//ای نفتخام در معام//الت بینالمللی اولی//ن روز کاری هفته جاری پس از روند صعودی خود درش//ش روز قبل از آن افت کرد.

انتش//ار گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا (EIA) در روز دوش//نبه در خصوص چشمانداز کوتاهمدت بازار نفت مبنی بر رش//د عرضه نفت شیل این کشور به میزان 113 هزار بشکه در روز و قرار گرفتن س//طح تولید آن در میزان 585/5 میلیون بش//که در روز در ماه آگوست موجبات ایجاد فض//ای روانی منفی را در بازار فراهم کرد و این امر س//بب تضعیف قیمت در روز دوشنبه ش//د. لذا قیمت پس از افزایش پنج درصدی در هفته قبل که عمدتا ناشی از افت قابل مالحظه موجودی نفت آمریکا بود، مجددا به مسیر نزولی تغییر جهت داد. این در حالی است که این اداره با توجه به س//طوح پایین قیم//ت کنونی نفت س//رعت رشد عرضه نفت ش//یل آمریکا را کند برآورد کرد. در این راستا، برخی تحلیلگران کانال قیمتی 40 دالر در هر بش//که برای نفت خام را یکی از عوامل کند شدن سرعت افزایش عرضه نفت فوق میدانند.

در مقاب//ل، تقوی//ت تقاضای نف//ت برخی از قدرتهای اقتصادی نظیر چین با توجه به افزایش ضریب بهرهوری پاالیشگاههای آن نیز مانعی در مسیر افت بیشتر قیمت بوده است. الزم به ذکر است که تولید داخلی نفت چین در نیمه اول سال جاری حدود 1/5 درصد نس//بت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته در حالی که واردات نفت خام آن حدود 14 درصد بیش//تر شده است. در این ارتباط، حاشیه سود بنزین آمریکا نیز با توجه به تقویت تقاضا و کاهش حجم موجودی نفت آن بهباالترینمیزانخوداز42 آوریلتاکنونرسیده است. در مجموع، با وجود نشانه مثبت در بخش تقاضای نفت از س//وی آژانس بینالمللی انرژی همچنان نگرانیها نسبت به رشد عرضه نفت در بازار ادامه دارد به طوری که برآیند این دو عامل به کاهش قیمت در روز دوشنبه منجر شد.

البته در ص//ورت اتخاذ هرگونه تصمیمی مبن//ی ب//ر حمایت بیش//تر ب//ازار از س//وی تولیدکنندگان بزرگ در اجالس 24 ژوئیه در روسیه مجددا تمرکز بازار از وضعیت تولید نفت آمریکا به اقدامات این گروه از عرضهکنندگان معطوف خواهد شد.

به عالوه، برخی از کارشناسان معتقدند اعمال محدودیت روی رشد تولید نفت نیجریه و لیبی میتواند تا حدودی تردیدها در خصوص کارایی طرح اعضای اوپک برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای نفت را کاهش داده و باعث ایجاد آرامش موقتی در بازار شود.

4 دلی/ل ب/رای بازگش/ت نف/ت به 50 دالر

ب//ر همین اس//اس کارشناس//ان پیشبینی میکنند احتمال بازگشت قیمت نفت به حدود 50 دالر برای هر بشکه باالست.

ب//ه گزارش پای//گاه اینترنتی اوی//ل پرایس، باب پارکر، عضو کمیته سرمایهگذاری موسسه کویلوست، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که دوباره شاهد بازگشت قیمت )شاخص نفت خام آمریکا( به 50 دالر باشیم.

این پیشبین//ی در پی مجموعهای از دادهها مطرح میشود که سبب شده است معتقدان به رشد قیمت نفت، دوباره بتوانند امیدوار شوند.

اگرچه هر یک از این دادهها به تنهایی چندان مهم نیستند، در کنار یکدیگر میتوانند نشانهای از کاهش عرضه در بازارهای جهانی باشند.

برای نمونه، هفته گذشته آژانس بینالمللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت برآورد کرد که افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی سبب شده است که میزان پایبندی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به سقف تولید خود، کاهش یابد.

به گفته ای//ن آژانس، افزایش غافلگیرکننده تولید اعضای اوپک سبب میشود بازگشت توازن به بازار نفت، به تاخیر بیفتد. با این همه، افزون بر این دادههای نگرانکننده، آژانس بینالمللی انرژی برآورد خود را از رشد تقاضای روزانه نفت 100 هزار بشکه افزایش داد و به یک میلیون و 500 هزار بشکه رساند.

بنابراین تقاضای نفت با شتابی بیش از انتظار افزای//ش مییابد که نش//ان میدهد به احتمال زیاد در نیمه دوم امس//ال، س//طح ذخیرهسازی نفت با شتابی بیش//تر کاهش مییابد. در تایید این پیشبینی آژانس، به تازگی آماری منتش//ر ش//د که نش//ان میدهد میزان مصرف نفت در پاالیشگاههای چین در ماه ژوئن امسال، به رکورد خود نزدیک شده و با توجه به کاهش تولید داخلی نفت این کشور، واردات نفت خام در آن افزایش یافته است.

دلیل دوم برای افزایش تدریجی قیمت نفت، این اس//ت که ش//مار دکلهای حفاری نفت در آمریکا، با وجود استمرار رشد، با روندی آهستهتر افزایش مییابد. افت قیمت نفت سبب شده است که ش//رکتهای حفاری نفت شیل در آمریکا از بازگشتتهاجمیبهمیدانها،هراسداشتهباشند. کند شدن رشد دکلهای حفاری در آمریکا سبب شده اس//ت معاملهگران امیدوار شوند که رونق حفاری در این کشور متوقف شود و عرضه نفت در بازار کاهش یابد.

دلیل سوم برای بازگشت تدریجی قیمت نفت ب//ه حدود 50 دالر، این اس//ت که آمریکا در دو هفته پیاپی، از کاهش سطح ذخیرهسازی نفت خبر داده اس//ت. اداره اطالعات انرژی آمریکا در دو هفته گذش//ته از کاهش 7/5 میلیون و 6/3 میلیون بشکهای سطح ذخیرهسازی نفت در این کشور خبر داده است. هنوز برای پیشبینی زود است اما اگر افت ذخیرهسازی چند هفته دیگر هم تکرار شود، میتوان از تثبیت حداقل قیمت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.