بدهی کالن دولت به وزارت نیرو

Jahan e-Sanat - - News -

براس//اس آمار سازمان حسابرسی کشور وزارت نیرو با احتساب سالهای 1395 و ‪30 ،1388‬ ه//زار میلی//ارد تومان از دولت طلب دارد.

بر همین اس//اس معاون امور برق و ان//رژی وزیر نیرو درخصوص میزان طل//ب و بده//ی وزارت نی//رو، اظهار کرد: بر اس//اس قان//ون برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که مابهالتفاوت قیمت تمامشده و هزینهای که بابت هر کیلووات س//اعت مصرف از سوی مشترکین انجام میش//ود، از طریق یک ردیف در بودجه از س//وی دولت برای وزارت نیرو جبران شود اما این ام//ر چندان تحقق نیافت و به همین دلیل نیز ما در حال حاضر حدود 14 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار هستیم.

هوشنگ فالحتیان گفت: بر اساس ارقام سازمان حسابرسی طلب وزارت نی//رو از دولت از مح//ل مابهالتفاوت قیمت تمامش//ده و هزینه دریافتی از مش//ترکین از س//ال 1385 )جز س//الهای 1388 و (1395 تا امروز حدود 23 هزار میلیارد تومان است ک//ه با احتس//اب دو س//ال 1388 و 1395 ح//دود 30 ه//زار میلی//ارد تومان است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: اخیرا در جلسه شورایعالی انرژی برای تشویق سرمایهگذاران جهت رو آوردن به اس//تفاده از تکنولوژیهای نوین در صنعت برق مصوبهای تصویب شد که براس//اس آن قرار شد میزان پول//ی ک//ه از مح//ل صرفهجویی در مصرف برق پسانداز میشود به این سرمایهگذاران پرداخت شود.

فالحتی//ان اظهار ک//رد: در زمان حاض//ر 51 درص//د مصرفکنندگان برق ماهانه کمت//ر از 8800 تومان و 67 درصد مشترکین نیز کمتر از 15 هزار و 500 تومان بابت اس//تفاده از برق هزین//ه میکنند بنابراین انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از س//وی مشترکین وجود ندارد.

وی ادامه داد: در زمان حاضر 51 درصد مصرفکنن//دگان برق ماهانه کمت//ر از 8800 توم//ان و 67 درصد مش//ترکین نیز کمت//ر از 15 هزار و 500 توم//ان باب//ت اس//تفاده از برق هزینه میکنند بنابراین انگیزه کافی ب//رای مدیریت مصرف از س//وی آنها وجود ندارد.

ب//ه گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در حال حاضر با احتساب هزینه تبدیل ان//رژی، تولید، توزیع و انتقال هر کیلووات ساعت برق حدود 110 تومان اس//ت در حالی که پولی که از مش//ترکین بابت هر کیلووات ساعت مصرف گرفته میش//ود ح//دود 66 تومان است.

فالحتیان افزود: مسلما در چنین شرایطی نمیتوان انتظار صرفهجویی و مدیریت مصرف از سوی مشترکین را داش//ت، به همین خاطر است که شاهدیم در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف برق حدود 10 درصد افزایش داشته است. وی تصریح کرد: در حال حاضر 51 درصد مصرفکنندگان برق کمت//ر از 8800 توم//ان ماهانه بابت استفاده از برق هزینه میکنند و 67 درصد مشترکین نیز کمتر از 15 هزار و 500 تومان ماهانه بابت استفاده از برق هزینه میکنند بنابراین این امر نش//ان میدهد که انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از س//وی مشترکین وجود ندارد. رشد 7 درصدی مصرف برق مع//اون ب//رق و ان//رژی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد پیک مصرف برق در سالجاری نسبت به پیک سال گذشته حدود 7/2 درصد رشد داشته است که اگر بخواهیم این میزان افزایش مصرف را پوشش دهیم، باید ساالنه 20 هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایهگذاری شود.

فالحتیان تاکید کرد: این در حالی اس//ت که کل درآمد صنعت از محل فروش برق در سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در ادام//ه در م//ورد مدیریت مصرف برق در تابستان جاری، گفت: در پیک تابس//تان سال جاری موفق ش//دیم حدود 4500 م//گاوات را از طریق ش//یوههای مختل//ف از جمله انعق//اد قرارداد با کش//اورزان و مراکز صنعتی جهت انتق//ال زمان مصرف برق خود به ساعتهای خارج از پیک، صرفهجویی کنیم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو بیان کرد: استراتژی ما این است با توسعه نصب کنتورهای هوشمند تعامل دو طرفه که با مشترکین بخش کشاورزی را گس//ترش داده و ت//ا حد زیادی از مص//رف بیرویه ب//رق در زمان پیک جلوگیری کنیم.

فالحتیان تصریح کرد: اگر بتوانیم س//اعتهای پیک تابستان را که بین 200 ت//ا 720 س//اعت اس//ت از نظر مص//رف مدیریت کنی//م، در بخش اعظم//ی از س//رمایههای کش//ور در صنعت برق صرفهجویی میشود.

وی اضافه کرد: پیک بار تهران در س//ال جاری ح//دود 10 هزار و 200 مگاوات بوده است در حالی که پیک سال گذش//ته برابر با 9 هزار و 200 مگاوات بوده و این یعنی اینکه حدود 1000 مگاوات پی//ک تهران در یک سال گذشته افزایش داشته است.

معاون ب//رق و ان//رژی وزیر نیرو تاکید کرد: این در حالی است که اوج مصرف برق در بسیاری از استانهای کش//ور کمتر از هزار مگاوات اس//ت چنانچه چنین روندی ادامه یابد الزم است س//االنه حدود 1500 میلیارد توم//ان در بخش انتق//ال و توزیع و حدود س//ه هزار میلی//ارد تومان در بخ//ش تولی//د تنها در ش//هر تهران سرمایهگذاری کرد.

فالحتیان خاطرنش//ان ک//رد: در حال حاضر ح//دود 50 هزار مگاوات موافقتنامه با ش//رکتهای خصوصی داخلی ب//رای احداث نی//روگاه امضا شده که البته تا امروز حدود 14 هزار مگاوات آن ابطال شده است.

وی تاکی//د ک//رد: ای//ن در حالی اس//ت که تنها قرارداد احداث شش هزار مگاوات با ش//رکتهای خارجی موافقتنامه امضا شده و تاکنون احداث ح//دود دو هزار مگاوات آن تبدیل به قرارداد شده است.

افزایش0008مگاواتبهظرفیت نیروگاهیکشور

ب//ه گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در چهار س//ال گذشته عملیات اجرایی 20 هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز آغاز شده که تاکنون حدود هشت هزار مگاوات ب//ه ظرفیت نیروگاهی کش//ور اضافه ش//ده و در طول سال جاری و قبل از تابس//تان 1397 نیز ب//ه میزان چهار هزار مگاوات نیروگاه جدی//د وارد ش//بکه برق سراس//ری میشود؛ مابقی طرحها در سال 1397 و 1398 وارد مدار خواهند شد.

وی با بیان اینکه با بهرهبرداری از این 12 هزار مگاوات نیروگاه جدید تا سال آینده ظرفیت نیروگاهی کشور به 80 هزار مگاوات خواهد رسید، افزود: در چهار سال گذش//ته 4/5 میلیون مشترک جدید نیز به مشترکین برق اضافه شده و ش//مار مشترکین برق کش//ور به مرز 34 میلیون اش//تراک رسیده است.

فالحتی//ان با بیان این مطلب که در دولت یازدهم ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده اس//ت، اف//زود: ظرفیت نیروگاهه//ای تجدیدپذی//ر در چهار س//ال اخیر از 165 به 400 مگاوات نزدیک ش//ده و تا پایان س//الجاری نی//ز ای//ن می//زان به حداق//ل 600 خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.