بررسی طرح توسعهای الیه نفتی پارسجنوبی از سوی مرسک دانمارک

Jahan e-Sanat - - News - ﮔﺰﺍﺭش 2

نفت در باالی 40 دالر و ش//اید حتی نزدیک به 50 دالر مطمئن شد.

دلیل چهارم ب//رای افزایش قیمت نفت این است که بازار نفت پس از این از مواردی همچون افزایشتولیدنفتنیجریهولیبی،غافلگیرنخواهد شد. پارکر گفت: یکی از دالیل افت قیمت نفت در یک ماه گذشته، بازگشت لیبی بود که اکنون به طور کامل تاثیر کاهشی خود را در بازار نشان داده است.

وی اعالم کرد که رش//د اخیر قیمت نفت در ساختار کلی حاکم بر بازار نفت، چندان چشمگیر نیست.

رفت//ار اخی//ر معاملهگ//ران، منعکسکننده بازگشت فضای روانی مثبتتر به بازار نفت است. صندوقهای سرمایهگذاری و دیگر مدیران مالی ک//ه در ماه ژوئن بیش//تر روی افت قیمت نفت حس//اب کرده بودند، در هفته گذشته معامالت مبتنی بر کاهش قیمت را خاتمه دادند. آمارهای جدید نش//ان میدهد که این معاملهگران در دو هفته گذشته، شمار معامالت مبتنی بر افزایش قیمت را بیشتر کردهاند.

تمار اس//نر، تحلیلگر موسسه نزدک، گفت: معاملهگرانباخوشبینینسبتابیشتریبهبرخیاز تحوالتبازارنفتنگاهمیکنند،اگرچهفضایکلی بازار همچنان منفی است؛ امروز شرایط از »بسیار بد« به سوی »نسبتا بد« حرکت میکند.

در همین حال هالیبورتن بر این باور است که افت بازار نفت که در این سه سال مشاهده شده است، باعث خواهد شد که در سال 2020 قیمت نفت باال رود.

مارک ریچارد، از مدیران بخش توسعه تجاری این موسسه در کنگره جهانی نفت استانبول گفته بود که »دیر یا زود بازار خودش را پیدا خواهد کرد وشماافزایشقیمتنفترامشاهدهخواهیدکرد. احتماال این موضوع در سالهای 2020 تا 2021 اتفاق خواهد افتاد«.

کاهش تولید نفت توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، توانست تا حدودی قیمت نفت را باال ببرد اما افزایش تولید نفت نیجریه و لیبیونفتش//یلایاالت تمامرشتهها را پنبه کرد.

ریچارد میگوید: »تمام مشتریان عمده ما در تالشند که بتوانند از هزینههای خود بکاهند. این بستگی به این موضوع دارد که چطور میتوانیم ب//ه قیمت مطلوب برس//یم و مش//تریان ما هم بدانند س//رمایهگذاریهای ما با چه سرعتی در طوالنیمدت مطلوب شود.«

رویترزگزارشکردهاستکهشرکتهالیبورتن در تالش برای خرید Tulsa است که تامینکننده تاسیس//ات میادین نفتی است و جورج کیسر، میلیونر اکالهمایی از آن حمایت میکند.

طرح توسعهای الیه نفتی پارسجنوبی شرکت دانمارکی مرسک در جلسه شورای عالی مخازن بررسی شد.

به گزارش شانا به نقل از معاونت بررسی طرحهای منابع هیدروکربوری برنامهریزیتلفیقی،پیشنهادطرحتوسعهالیههاینفتیمیدانپارسجنوبی شرکت دانمارکی مرسک ‪(Maersk Oil)‬ در یکصد و چهلمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن کشور ارائه و بررسی شد.

در این نشس//ت خصوصیات مخزن، برنامههای توس//عه در سه فاز، سناریوهای افزایش تولید شامل پروفایل تولید و برنامه ازدیاد برداشت طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای شورای عالی مخازن، نظرات اصالحی خود را برای بهبود کیفیت مطالعه و کاهش عدم قطعیتهای موجود ارائه کردند.شرکت مرسک دارای تجربه 52ساله توسعه الیه نفتی پارسجنوبی در کش//ور قطر اس//ت و فناوریهای متعدد بهبود و ازدیاد برداش//ت از جمله حفر چاههای افقی بس//یار طوالنی، فرازآوری با گاز، تزریق آب، تزریق تناوبی آب و گاز (WAG) ...و را در میدان الش//اهین اجرا کرده است.میدان پارسجنوبی در فاصله حدود 100 کیلومتری از س//احل ایران قرار دارد. این میدان در سال 1980 میالدی در پی انجام عملیات لرزهنگاری دو بعدی در خلیج فارس کشف شد. در جریان حفاری نخستین چاه اکتشافی در سال 1991 میالدی که به منظور رسیدن به مخزن گازی پارسجنوبی انجام ش//د، وجود نفت در برخی از الیههای این میدان همانند الیه مادود از سازند سروک، کژدمی، داریان باالیی و داریان پایینی به اثبات رسید. در فاز نخست توسعه این میدان، تاکنون یک سکوی سرچاهی در موقعیت A2 نصب و تعداد هفت حلقه چاه با مجموع01حفرهحفاریشدهوبااستقرارشناورپاالیشگاهی)OSPF(، تولید از الیههای داریان باالیی و مادود بهطور متوسط با دبی حدود 25 هزار بشکه در روز از 29 اسفند 1395 آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.