مذاکراتجدیدایرانوژاپندرصنایعپتروشیمی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر نفت از ادامه مذاکرات با ش//رکت »سوجیتس« ژاپن به منظور اجرای یک طرح تبدیل متانول به پروپیلن و پلیپروپیلن در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و گفت: در صورت توافق ظرفیت تولید پلی پروپیلن واحد جدید ساالنه بیش از 500 هزار تن است. مرضیه شاهدایی در تشریح مذاکرات جدید انجام شده با شرکت »سوجیتس« ژاپن به منظور انجام سرمایهگذاری مستقیم در صنایع پتروش//یمی، گفت: محور اصلی گفتوگوها با این ش//رکت ژاپنی اجرای یک طرح تولید متانول و سپس تبدیل متانول به پروپیلن و پلیپروپیلن است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه تاکنون یک تفاهمنامه همکاری با این شرکت ژاپنی امضا شده که امیدواریم با توافق قرارداد نهایی بین دو طرف امضا شود، تصریح کرد: ظرفیت تولید واحد متانولی حدود یک میلیون و 650 هزار تن بوده و در نهایت به دنبال تولید ساالنه 500 هزار تن پلیپروپیلن برای تامین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی هستیم. به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه هنوز درباره میزان سرمایهگذاری توافق با شرکت »سوجیتس« ژاپن حاصل نشده است، خاطرنشان کرد: گفتوگوها با این شرکت ژاپنی کماکان ادامه دارد. در همین حال حسین علیمراد، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اردیبهشتماه امسال با بیان اینکه پس از امضای تفاهمنامه همکاری و امکانسنجی شیوههای سرمایهگذاری با این شرکت ژاپنی در سال گذشته، هماکنون به توافقی برای مشارکت در یک طرح صنعت پتروشیمی دست یافتهایم، گفته بود: از سال گذشته تاکنون مطالعات امکانسنجی را جلو بردهایم و در حال نهایی شدن مذاکرات و امضای قرارداد برای سرمایهگذاری مستقیم هستیم. این مقام مسوول همچنین تاکید کرده بود: شرکت »سوجیتس« ژاپن قصد دارد واحد پتروشیمی را در ایران بسازد و حجم کل سرمایهگذاری در این پروژه حداقل یک میلیارد یورو است.هدف از امضایتفاهمنامهباشرکت»سوجیتس«ژاپنامکانسنجیاجرایپروژهمشترک ل//یدبت)GTPP گاز به پروپیلن و پلی پروپیلن( و پروژه لیدبت)PDH/PP گازمایع و پروپان به پروپیلن و پلیپروپیلن( است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.