چمنهابا»آبچاه«ومزارعسبزيبا»فاضالبخام«آبياريميشوند!

Jahan e-Sanat - - News - تلخند

رييسكميسيونسالمت،محيطزيست وخدماتشهريشورايشهرتهرانباانتقاد از اينكه چمنهاي شهر با آب چاه و مزارع س//بزي با فاضالب خام آبياري ميشوند، گفت: به دلي//ل اهميت موضوع و تهديد جدي براي سالمت مردم از دادستان تهران ميخواهيم به موضوع آبياري مزارع جنوب شهر تهران با فاضالب خام ورود كند.

رحمتاهللحافظيدرجلسهعلنيديروز ش//وراي شهر تهران باز هم نگراني خود را نسبت به آبياري مزارع جنوب شهر تهران با فاضالب خام تكرار كرد و گفت: خردادماه سال گذشته بازديدي از مناطق جنوبي و مزارع كشاورزي كه با فاضالب خام آبياري ميشد،صورتگرفتكهماحصلاينبازديد دستورفرماندارشهرريبرايقلعوقمعپنج هكتارازاينزمينهابود.اينتهديدهمچنان يكيازدغدغههايجديكميسيونسالمت شورايشهراستبنابراينبازديديراهفته گذش//ته براي مزارع جنوب شهر ترتيب داديم. در اين بازديد كارشناسي مشخص ش//د كه همچنان آبياري با فاضالب خام در برخ//ي مزارع انجام ميش//ود. البته در محالت شهيد بهشتي و وليآباد اين رويه متوقف شده اما همچنان از كانال فاضالب عباسآبادبرايكاشتگندم،چغندروبالل بهرهبرداريميشود.

بهگزارشايسناعضوشورايشهرتهران افزود: آبياري در شهرك رسالت و صالحآباد، زراعت مزارع بالل، گندم و باميه با فاضالب خ//ام صورت ميگيرد. همچنين در ضلع غربي اتوبان بهشت زهرا بعد از صالحآباد، آبنماييتوسطزيباسازيشهردارياحداث شده است كه در پشت اين آبنما، سبزي و باميه با پساب خانگي و واحدهاي صنعتي شهرك رسالت و صالحآباد آبياري ميشود. آبياري چمنها در همان محل با آب چاه صورت ميگيرد اما سبزيجاتي كه بر سر سفره مردم ميآيد، با فاضالب خام آبياري ميشود.بهنظرميآيددستگاههايمرتبط همچون آب و فاضالب شهر تهران، جهاد كش//اورزي تهران، محيطزيست تهران و شبكه سالمت جنوب شهر تهران در انجام وظايف و ماموريتهاي محوله تعلل دارند و بهدليلاينكهاينموضوعارتباطمستقيمي با سالمت شهروندان دارد به همين دليل از دادستان درخواست رسمي براي مداخله دارم تا مانع از اين تهديد جدي شود.

تغيير قطعي نام بزرگراه نيايش بهآيتاهللهاشميرفسنجاني

در ادامه جلسه روز ديروز شوراي شهر تهران، اعضاي شوراي شهر تهران به تغيير نام بزرگ//راه نيايش به نام مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجانيرايموافقدادند.

اين اعضا در سيصدوش//صتويكمين جلسهعلنياينشورابهنامگذاريخياباني بهنامآيتاهللهاشميرفسنجانيدرمحدوده بزرگراه نيايش حد فاصل بزرگراه ش//هيد آيتاهلل صدر تا بزرگراه سرلش//كر شهيد آبشناسان راي دادند. اين در حالي است كهاحمددنيامالي،رييسكميسيونعمران و حملونقل شوراي اسالمي شهر تهران گفت:تغييرنامايستگاههايمتروهزينههاي زيادي دارد. به همين دليل درخواست دارم ايستگاهها با همان نام قبلي خوانده شوند. ولياهللشجاعپورياننيزتصريحكرد:تغيير نام ايستگاهها و خيابانها هويت اماكن را از بين ميبرد. به همين دليل معتقدم نيازي بهتغييرنامهانيست.

ساختبناي4 طبقهبدونپروانه درمنطقه02 شهرداريتهران

عضوكميسيونحقوقيونظارتشوراي شهر تهران از ساخت بنايي چهار طبقه در ملكيمتعلقبهشهرداريمنطقه02 خبر داد و گف//ت: در اين خص//وص نامهاي به معاونتبرنامهريزيشهرتهرانارسالكرديم اماپاسخيدريافتنكردهايم.

عباسجديديدرتذكريتصريحكرد: ملكيواقعدرمنطقه61 شهرداريتهران، بازار بلورفروشان متعلق به شهرداري تهران است كه متاسفانه اقدام به تغيير كاربري بدون مجوز كرده است. طبقه فوقاني اين ملك به تجاري تبديل شده و بدون رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان، اقدام به تغييركاربريكردهاست.دربهمنماهسال گذشته در نامهاي به معاونت برنامهريزي ش//هر تهران اي//ن موضوع اعالم ش//د اما متاسفانهتاكنونبرايرفعاينتخلفاقدامي صورت نگرفته است. اين در حالي است كه در مورد پاساژ عالءالدين اين همه بگير و ببند انجام شد و يك تذكر آقاي قناعتي با واكنش همه اعضاي شورا مواجه شد و در نهايت متوجه نشديم حكم اين پاساژ چه شد. در چنين شرايطي شهرداري تهران اقدامي را مانند آنچه در پاس//اژ عالءالدين انجامشدهتكرارميكند.شايستهشهرداري تهراننيستكهبناييرابدوندرنظرگرفتن ضوابط مقاومسازي، تغيير كاربري دهد و همانند پاساژ عالءالدين را به وجود بياورد. در اين خصوص تذكر دادهايم اما كس//ي توجهينكرد.

وي همچنين در بخ//ش ديگري از صحبتهاي خود به ملكي در ش//هرري )منطقه 20 ش//هرداري تهران( اش//اره كرد و افزود: اين ملك در خيابان آستانه روبهروي خيابان شهيد برادران واقع شده كه متعلق به شهرداري منطقه 20 است. در حال حاضر به اعضاي حقيقي واگذار شده است و متاسفانه بدون پروانه اقدام به احداث حسينيه كردهاند. اين موضوع در ابتداي تيرماه سالجاري به معاونت برنامهري//زي طي نامهاي اعالم ش//د اما متاسفانه پاسخ مناسبي داده نشده است. صرفنظر از چگونگي واگذاري اين ملك، ساخت بدون پروانه بنا در اين ملك و تنها با يك برگه شوراي معماري تخلف است و نبايد چهار طبقه در اين ملك بدون پروانه ساخته ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.