بيا فوتبالمان را ببينيم محبوب من!

Jahan e-Sanat - - News -

ميراسماعيليمجلس شوراي اسالمي مكاني است كهنمايندگانمردمازساعت6 صبح تا 12 ش//ب در آنجا مش//غول حل مشكالت مردم هستند و حتي پنج دقيقه هم وقتي براي پاسخگويي به رسانهها ندارند محبوب من! باورت ميش//ود كه چني//ن نمايندههاي سختكوش//ي داريم؟ موافقي كه به ايرج ملكي، كارگردان شهير ايراني س//فارش دهيم كه از روي زندگي اين عزيزان فيلم »جانسخت «16 را بسازد؟

روز دوشنبه قصد داشتم در مورد تاخيرمجلسدهمدرتصويباليحه حمايت از حقوق ك//ودكان و زنان بيسرپرستازنمايندگانمانسوالي بپرسم.باورتميشودتاهمينعصر چهارش//نبه كه اين نام//ه را برايت مينويسمهيچكدامپاسخگونبودهاند محبوب من؟ از رييس دفتر ناهيد تاجالدين پرسيدم كه واقعا بعد از84 ساعت ايشان حتي دو دقيقه وقت خالي براي تشريح عملكردشان در اين يك س//ال و نيمي كه گذشت، ندارند؟ پاسخش اين بود: »نه واقعا چني//ن وقتي ندارند!« هر بار كه در اين 48 ساعت با پروانه سلحشوري تماس گرفتم، خيلي آهسته و آرام متذكر شد كه در جلسهاي حضور دارد و نميتواند پاس//خگوي سوالم باشد. مش//اور رسانهاي پروانه مافي ب//ه من گفت كه خانم دكتر خيلي سرش//ان شلوغ اس//ت و از صبح تا ش//ب به فكر حل مشكالت مردم هستند و نبايد انتظار داشته باشم كه وقت ناهار و شامش//ان را هم به من اختصاص دهد! رييس دفتر زهرا ساعي نيز اعالم كرد نهايت لطفش به من ميتواند اين باشد كه شماره تلگرام خودش را بدهد تا من سواالت مكتوب خودم را برايش بفرستم و او در صورت صالحديد براي رييساش فوروارد كند. فاطمه سعيدي پس از شنيدنسوالمگفتنيمساعتديگر تماس بگيرم و نيم ساعت ديگر هم موبايلشخاموشبودتاهمينلحظه! ساير نمايندههاي اصالحطلب خانم هم هر يك به شكلي از پاسخگويي به سواالتم و نقش مجلس در دفاع از كودكان//ي مثل آتنا طفره رفتند محبوبمن...

چه خبرها ديگر قربانت ش//وم؟ خودت س//رحال و رديفي؟ راستي خب//ر داري رييس جديد ميالن در فصل نقلوانتقاالت تركانده و تمام بازيكنان خفن اروپا را جمع كرده؟ در راه ك//ه ميآيي يك كيلو تخمه آفتابگردان بگي//ر محبوب من. بيا بنشينيم بازيهاي تيم محبوبمان را ببيني//م و ف//ارغ از سياس//ت و پروانههايشباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.