آغازبهكار6 مركزاوتيسمدركشورازروزگذشته

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: تا س//ال 1430 جمعيتسالمنديكشوربه03ميليوننفرميرسد.

علي ربيعي افزود: بايد به سمت و سويي پيش برويم كه هر ايراني به يك مددكار تبديل شود. در كشور افراد زيادي هستند كه به خانه نه به عنوان چهارديوارياي كه از خشت و گل ساختهشده بلكه بهعنوان مكاني پر از مهر و محبت نياز دارند. در حال حاضر دو ميليون و 500 هزار نفر س//المند بين 60 تا 65 س//ال در كشور زندگي ميكنند و حدود چهار ميليون و 800 هزار نفر نيز سالمند باالي 65 سال داريم كه جمعا حدود هفت ميليون و 400 هزار نفر از جمعيت كش//ور را تشكيل ميدهند. سالمندان بيش از هشت درصد جمعيت كشور را تشكيل دادهاند تا سال 1430 جمعيت افراد باالي 60 سال كشور به 30 ميليون نفر ميرسد. بايد شيوه زندگي سالمندان را تغيير دهيم تا اميد و انگيزه به آينده در آنها افزايش يابد.

وي با اش//اره به تعداد معلوالن كشور تصريح كرد: در حال حاضر يك ميليون و 300 نفر معلول در كشور داريم كه 700 هزار نفر از آنها از معلوليت شديد رنج ميبرند. 120 هزار نفر از اين معوالن در مراكز نگهداري از معلوالن نگهداري ميشوند. به دنبال جداسازي معلوالن ذهني از يكديگر هس//تيم تا بتوانيم براي معلوالن ذهني كه ضريب هوشي بيشتري نسبت به بقيه دارند، زندگي بهتري فراهم كنيم. شش مركز اوتيسم نيز از ديروز در كشور آغاز به كار كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.