15

Jahan e-Sanat - - News -

رييسفدراسيونفوتبالاسپانيابازداشتشد وياروپسرشدرعملياتغافلگيركنندهپليسامنيتمليبازداشتشده و به محل بازداشت موقت دادستاني مركزي مادريد منتقل شدند. ويار و پسرش در حاليكه در كمپ تيمهاي ملي فدراسيون فوتبال اسپانيا حضور داشتند ناگهان با ورود نيروهاي امنيتي اسپانيا مواجه شده و هر دو بازداشت شدند. اين دو متهم سكوت اختيار كرده و براي داشتن وكيل از پليس درخواست توقف بازداشت داشتند اما حكم بازداشت اين دو از سوي FBI و نيروهاي امنيتي مستقل اتحاديه اروپا صادر شده و الزماالجراست.

آنخل ماريا ويار و گورخا ويار اكنون به اتهام پولش//ويي و فساد مالي و همكاري با مجرمان پرونده مالي فيفا و يوفا بازداش//ت هستند. قاضي سانتياگو پدراس دستور نهايي اين بازداشت امنيتي را صادر كرده و براي دستگاه قضايي اسپانيا حكم فساد مالي رياست فدراسيون فوتبال اسپانيا محرز شده است. واحد عملياتي مركزي گارد ملي اسپانيا وظيفه اجراي اين عمليات بازداش//ت و انتقال متهم را برعهده داش//ته و دستور پليس سلطنتي در اين ميان مبني بر عدم بازداشت، مورد پذيرش دستگاه قضايي قرار نگرفته است. از سال 2009 تاكنون معامالت مالي مبهم و شبيه به پولشويي در شركتهايي كه پسر رياست فدراسيون فوتبال اسپانيا در آن عضويت داشته يا مديركل آنها بوده به چشم ميخورد. به نظر ميرسد حداق//ل دو و ني//م ميليون يورو در معامالت مالي ويار و خانواده او بدون فاكتور و سند حسابداري است. بايرنمونيخ، الكسيس سانچس را نميخواهد رييس بايرن اعالم كرده الكسيس سانچس را نميخواهند و با آنچلوتي به توافق رسيدهاند كه در اين تابستان ديگر بازيكن تهاجمي نخرند.

الكسيس سانچس وضعيت مبهمي در آرسنال دارد و آينده او نامشخص است. موضوع اين بازيكن در ماههاي آخر فصل گذشته سوژه مطبوعات بود كه چرا باشگاه تصميمي براي تمديد قراردادش ندارد. چندي پيش اما او به تيم فوتبال بايرنمونيخ نسبت داده شد.

كارل هاينتس رومنيگه، رييس بايرن اخيرا در گفتوگويي احتمال پيوستن اين مهاجم اهل شيلي به باشگاه آلماني را رد كرده است. بايرن چندي پيش خامس رودريگس را از رئال خريده و طبق ادعاي رومنيگه ديگر برنامهاي براي جذب مهاجم ندارد. رومنيگه در گفتوگو با كيكر گفت: ما به دنبال سانچس نيستيم. با مربي به توافق رسيدهايم كه ديگر نيازي به خريد هيچ بازيكن تهاجمي در اين فصل از نقلوانتقاالت نيست. پس منطقي هم نيست كه بخواهيم سانچس را بخريم. الكسيس سانچس به همراه آرسنال به تور تمرينيشان در چين سفر نكرده است. آيندهلوييسهميلتوندرهالهايازابهام لوييس هميلتون در مصاحبهاي درباره آيندهاش در فرمول يك اعالم كرد كه از اين مس//اله كه چه زمان ميخواهد اين ورزش را كنار بگذارد اطمينان ندارد و تنها ميداند كه عاشق فرمول يك است.

لويي//س هميلتون كه اخيرا به چهارمين قهرم//ان پيدرپي خود در گرندپري بريتانيا رسيد، اعالم كرد كه آيندهاش در فرمول يك در هالهاي از ابهام است.

او در اينباره گفت: نميتوانم بگويم كه شش ماه ديگر چه اتفاقي ميافتد. تنها چيزي كه ميدانم اين است كه عاشق مسابقه دادن هستم. ميدانم كه بهتر از گذشته رانندگي ميكنم. ميدانم كه ميخواهم بمانم. با اين حال در زندگي كسي نميداند كه چه اتفاقي خواهد افتاد. در حال حاضر عاشق رانندگي هستم. من هميشه دوست دارم كه به قهرمانيهاي بيشتر برسم. چيزي درون من است كه هميشه دوست دارد بيشتر بهدست آورد. بهتر است تمركزم را بر قهرمانيهاي بيشتر بگذارم. شزنيبهيوونتوسپيوست دروازهبان تيم رم ايتاليا با امضاي قراردادي پنج ساله به تيم يوونتوس پيوست.ووزچيكشزنيدروازهبان72 سالهلهستانيكهبهصورتقرضي در تيم رم بازي ميكرد، قراردادش با اين تيم به پايان رس//يد و تصميم گرفت كه راهي يوونتوس شود.

ساالنه 4/5 ميليون يورو از يوونتوس درآمد خواهد داشت و بهعنوان دروازهبان دوم اين تيم بعد از جيانلويجي بوفون انجام وظيفه خواهد كرد. يوونتوس همچنين جانشين دني آلوس را پيدا كرده است و ماتيا ديشيليو مدافع تيم ميالن را مدنظر قرار داده و اين بازيكن قرار است امروز به تورين برود و معاينات پزشكي خودش را در باشگاه يوونتوس انجام دهد تا در صورت موفقيت قرارداد خودش را امضا كند. افقي: -1 شهر تاریخي ایتالیا كه مهد رنسانس است- بلور و آبگینه -2 احساس بيخطري- سردرد مزمن -3 نشانه جمع عربي- طایفه بزرگ- گمنام و ناشناخته- به غیر از -4 ورم رگ پا- حرف نداي غیرمودبانه- شكمبند طبي- مجازات و كیفر -5 آشیانه پرندگان شكاري- بازدارنده از منكرات- كیسه چرمي پول -6 ني میان تهي- رشد و نموكننده- فوقاني -7 پهلوان- بخورند، نامتعادل ميش//وند- مارش//ال آلماني در جنگ جهاني معروف به روباه صحرا- آواي جرس -8 منظومهاي از هومر- بنیانگذار افسانهاي شهر رم -9 بخشش- نقشي بر قالي- گل خوشبوي سفید- دو طرف گونه -10 پیرایش عكس روي فیلم- كند ذهن- موي چهره آقایان -11 موسسهاي با اهداف انساندوستانه- ماه میاني فصل پاییز- افترا -12 نوعي دسر محتوي قطعات میوه- نفس دردمند- خیرگي نگاه- آستانه در -13 سمت بیهوده- دریایي در تركیه- عمارت و ساختمان- مكمل ماده -14 نام دیگر سیاره زحل- سایز متوسط -15 سیاح فرانسوي در زمان سلسله قاجاریه- كتابي از هانري پوانكاره ریاضیدان فرانسوي

ج عمودي: -1 كثرت و وفور- نژاد اولیه قاره آمریكا -2 داراي اراده كامل براي تصمیمگیري 3-گشوده-بستهبندياستوانهاي-كمكرساني-تكرارش خوردني ميشود -4 تیران//دازي ب//ا كمان- بلن//دي از خ//اك- ضمیر مونث انگلیسي- آقا و سرور -5 یار و همدم- فروختني گیشه- خلیفه هزار و یك شب -6 طویلترین رود جهان- مبتدي و ناآگاه- یار همایون در اثر خواجوي كرماني -7 هماهنگ و یكجور- نشمینخانهها- جهان مادي- اثري از شاتوبریان -8 فاقد علم و تخصص- كارایي و لیاقت براي انجام كار -9 اندك//ي، نقص//ان- از تركیبات ش//یمیایي- پیش//گوي طالع- آب عربي -10 میدانگاه مشت زنان- از یك سرزمین مشترك- ماه كامل آسماني در شب چهاردهم -11 تنها و بيمانند- مالمت و سرزنشكننده- برده مونث -12 خوراك تزریقي- تلخمزه اعراب- افسرده و بيحسچكیدن و ترشح -13 جس//م و پیكر- از اعداد تركیبي دورقمي- ش//اعر و ترانهساز سایه عمر- حرف همراهي عرب -14 از كشورهاي قاره اقیانوسیه -15 ماكاروني ورقهاي- پيدرپي جوابجدولشماره139 ز ن س ي س ا ل ه/ د س ت پ خ ت و ا ي ا م ع د ه/ گ و ا ر ا د خ ا ل ت ا ر ي ا ك ر م و د ر د ه/ ا س ب س س ت ي ا ر ن ا س ر ت ي پ ت ل ك س ك و ج م ا ت م ل ط ا ف ت ف ر ل ا ر و ش ا ع ر ه/ س ت ي ل پ ي ر ف ت و س ن ت ز ي و ن ر م ا د ه/ ف ت ه/ ن ا ن ت س و س ا م ر ي ت خ ت ه/ ك پ ن ر س ي ك ل ي د ر ر ا و ف ا م ن ت و ل ا د ا م ل و ر ل ه/ ر ا ت ن م ا م ي ي ك س و م ش ب ر و ك و ك و س ر ا م ي ك ر ا د م ر د ا ن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.