پيشنهاد222 ميليونيوروييپاريسنژرمن

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

پاريسنژرمن قصد دارد با پرداخت مبلغي هنگفت، گرانترين انتقال همه ادوار تاريخ فوتبال را به ثبت برس//اند. پاريس//يها از ديرباز ب//ه دنبال جذب نيمار، س//تاره برزيلي بارسا بودهاند و با توجه به اخباري كه در مورد تمايل اين گلزن برزيلي به جدايي از بارسا به دليل مشكالت مالياتي و همچنين درآمدن از زير سايه مسي منتشر شده بود، دوباره براي جذب نيمار ابراز عالقه كردهاند.

نيمار به تازگي تمرينات پيش فصل خود را همراه ديگر بازيكنان بارسا شروع ك//رده و از فيلمه//ا و عكسها چنين برداشت ميشود كه شرايط او مطلوب است اما اين همه ماجرا نيست.

نيمار همين چند روز پيش همراه با مسي، پيكه و آردا در ژاپن براي معارفه رسمي اسپانسر جديد بارسلونا)راكوتن( در توكيو حضور داش//ت و با لبخند و روحيهاي خوب مقابل دوربينها ظاهر ميش//د. او در تمرينات نيز هميش//ه بشاش است و شوخطبعيهاي خاص خود را دارد، تا اينجا همه چيز در مورد او طبيع//ي به نظر ميرس//د اما طبق ادعاي اسپورت، چيزي وجود دارد كه باعث ميشود نيمار، آن آرامش واقعي را در بارسا نداشته باشد.

اين عامل باعث ش//ده نيمار بيش از گذشته به توصيه اطرافيانش مبني بر زمينهس//ازي براي جدايي از بارسا گوش كند. اينگونه به نظر ميرسد كه حضور نيمار در بارسا موقتي است و او هرگز همانند مسي، دوراني طوالني را در بلوگرانا تجربه نخواهد كرد. نيمار هر تابستان پيشنهادات خوبي از تيمهاي ب//زرگ درياف//ت ميكند ام//ا تاكنون اتفاق خاصي نيفتاده است. امسال اين پيشنهاداتتشديدشدهاندوطبقادعاي اطرافيانش، نيمار با عالقه بيشتري به جدايي خود فكر ميكند.

نيمار در 25 سالگي و پس از چهار س//ال حضور در بارس//لونا، فاتح همه چيز شده است. قهرماني اروپا، الليگا، سوپركاپها و جامجهاني باشگاهها ولي هنوز ج//اي خالي يك افتخار مهم در كارنامه او به ش//دت احساس ميشود؛ توپ طال. او س//ال 2015 به جمع سه بازيكن برتر دنيا راه يافت اما پشت سد مسي و رونالدو ماند.

نيمار سال گذشته حتي نتوانست به سه نامزد پاياني نزديك شود و توصيهها از سوي نزديكانش مبني بر اينكه با ادامه حضور در بارس//لونا، همواره در س//ايه مسي باقي خواهد ماند، روزبهروز بيشتر ميشود.نيمارشايدبراياولينبارپساز مدتهاباعالقهبيشتريبهپيشنهاداتش فكر ميكند. پيش//نهادات ب//ه او كم نيستند؛ يونايتد، سيتي، پياسجي و حتي رئال مادريد.

او تعطيالتي تقريبا طوالني مدت را پشت سر گذاشت و زمان به اندازه كافي براي فكر كردن در اختيار داشت. بايد توجه داشت كه حضور نيمار در هر يك از اين تيمها، نهتنها به لحاظ فني بلكه به لحاظ اقتصادي پرسود خواهد بود.

ط//ي هفتهه//اي اخي//ر ش//اهد مصاحبههاي عجيبي از نيمار در مورد آيندهاش بوديم كه نشان از بيقراري او دربارسلونادارد.مصاحبههاييكهنگراني هواداران را نيز در پي داشت: چه كسي از فرداي خودش خبر دارد؟ در بارسلونا جا افتادهام ولي هر چيزي امكان دارد. ميتوانم به يونايتد يا حتي ايبار بروم.

سپتامبر 2016 نيز او فاش كرد كه با مدير قطري پياسجي نشستهايي برگزار كرده و در مقطعي وسوسه شده به پيشنهاد اين تيم پاسخ مثبت بدهد؛ پيشنهادي كه او را به گرانترين بازيكن دنيا بدل ميكرد. به اينها تماس تلفني مورينيو با نيمار در انتهاي فصل گذشته را اضافه كنيد كه از او ميخواس//ت به يونايتد بپيوندد و ج//اي خالي زالتان را پر كند. نميتوان گفت ارتباطي بين مصاحبه اخير نيمار با اين تماس تلفني وجود نداشته است.

در بارس//لونا اما بر اين عقيدهاند كه جايگاه نيمار با توجه به تمديد قرارداد او تا 2021 تثبيت ش//ده است و جاي نگراني وجود ندارد. فوقس//تارهاي كه ساالنه51 ميليونيورودريافتميكند و رقم فس//خ قراردادش در حال حاضر 222 ميليون يورو است. اما واقعا جاي هيچ نگراني نيست؟

واضح است كه جدايي بازيكني مثل نيمار از بارس//لونا س//اده نيست و رقم انتقال او نجوم//ي خواهد بود اما نبايد فراموش كرد كه همين حاال رئال حاضر است براي امباپه 18 ساله كه يكسوم افتخ//ارات و تجربه بينالمللي نيمار را ندارد، 130 ميليون يورو پرداخت كند.

بارسلونا بايد در مورد نيمار هوشيار باشد. او بيقرار و ناآرام به نظر ميرسد و در جستوجوي روزنهاي براي خارج ش//دن از سايه مسي اس//ت. پرداخت 222 ميليون يورو رقم فسخ قرارداد او به زودي ديگر يك روياي دور از دسترس و غيرممكن نخواهد بود.

واكن/ش PSG به خبر جنجالي جذب نيمار

پس از اينكه اسپورت فاش كرد كه نيمار در فكر جدايي از بارسلوناست، از پاريس//نژرمن بهعنوان مقصد بعدي او نام برده ش//د. به نوشته ماركا و آس، باشگاهپاريسيمنتظرپاسخمثبتنيمار اس//ت تا 222 ميليون يورو رقم فسخ قرارداد او را پرداخت كند.

نشريه اكيپ، پس از انتشار اين اخبار و به نقل از يك منبع موثق در باشگاه پياسجي نوش//ت: قصد نداريم وارد نمايش نيمار شويم. رقم فسخ قرارداد او بسيار باالست و بايد واقعبين بود.

در قس//متي ديگر از گزارش اكيپ آمده اس//ت كه مس//ووالن پياسجي هن//وز از نيمار دلخور هس//تند چراكه سال گذشته در همين روزها و با وجود س//اعتها مذاك//ره در نهايت ترجيح داد قراردادش را با بارس//ا تمديد كند. مس//ووالن پاريس//نژرمن معتقدند نيمار ب//راي باالتر بردن حقوق خود از پياسجي سوءاس//تفاده كرده است. مدير ورزش//ي بارسا نيز در واكنش به ش//ايعات اخير در مورد نيمار گفت كه هيچ باش//گاهي رقم فس//خ قرارداد او را پرداخ//ت نخواهد كرد كه نش//ان از اطمينان بلوگرانا نسبت به ماندگار بودن فوقستاره برزيلي داشت.

پاريس/نژرمنب/هدنبالفعال كردن بند فسخ نيمار

اي//ن در حالي اس//ت ك//ه جوزپ ويوس، سخنگوي بارسا تاييد كرد كه پاريس//نژرمن قصد دارد بند فس//خ نيم//ار را با پيش//نهادي 222 ميليون يورويي فعال كند.

روزنامه آ.اس مدعي ش//د كه پدر نيمار به پاريس س//فر خواهد كرد تا با ناصر الخليفي مالقاتي داشته باشد و پاريسيها اميدوارند از وراتي براي جذب نيمار استفاده كنند. ويوس اين موض//وع را تاييد ك//رد ولي گفت كه نيمار همچنان با تعلق خاطر به تيم در تمرينات شركت ميكند و جدايي او غيرقابل تصور است. او گفت: تنها چيزي كه براي ما مهم است، اين است كه او اينجا خوش//حال باشد. او فصل فوقالعادهاي را پش//ت سر گذاشت و يكي از بهترينهاي جهان بود. او در باشگاه خوشحال است و باشگاه هم از او راضي است. او هم با رفتارش باعث شده شرايط بهتر از هميشه باشد. ما در مورد پيشنهاد رقبا كامال با آرامش برخورد ميكنيم و اميدواريم فصل بعد بهتر از اين فصل باشيم. جدايي نيمار حتي در تصور باش//گاه هم نيس//ت. باشگاه ميخواهد بهترين بازيكنانش مثل او را حفظ كند.

اين در حالي است كه ماركا ديروز اصليترين مطل//ب را به اين موضوع اختصاص داده و نوش//ته پياسجي ك//ه هر فصل در كمين نيمار اس//ت به محض مطلع ش//دن از نارضايتي نيمار از حضور در بارس//ا پيشنهادي وسوسهكننده آماده كرده است. طبق ادعاي ماركا تيم فرانسوي ميخواهد پيشنهادي 222 ميليون يورويي ارائه كند كه اگر اين پيشنهاد مورد قبول واقع ش//ود رك//ورد نقلوانتقال دنيا شكسته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.