سردار، زوج ايموبيله

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

روزنامه مطرح ايتاليايي در شماره ديروز خود بار ديگر به قطعي بودن خريد ستاره تيم ملي ايران در روزهاي آينده با قراردادي سنگين اشاره كرد.

كوريره دلواس//پورت بهعنوان يكي از معتبرترين روزنامههاي چاپ شهر رم در ايتاليا ديروز صفحه سوم خود را به گزارشهاي تكميلي از پروسه خريد سردار آزمون توس//ط باشگاه التزيو اختصاص داد و مدعي شد اين مهاجم ايراني قطعا تا هفته آيندهبهعنوانخريدروياييباشگاهبهطرفدارانبيانكوچلستي معرفي خواهد شد.

در گزارش كوريره دلواس//پورت آمده است: نمايندگان باش//گاه التزي//و در ادامه مذاكرات خود با باش//گاه روس//ي روبينكازان و مديربرنامه سردار آزمون يك گام ديگر به خريد مهاجم مليپوش ايراني نزديك شدند تا نگرانيهاي سيمونه اينتزاگي براي انتخاب زوجي مناسب براي چيرو ايموبيله در خط حمله التزيو از بين برود.

اين روزنامه كه بهعنوان مرجع اصلي اخبار دو باشگاه مطرح شهر رم محسوب ميشود در گزارش صفحه سوم خود نوشت: التزيو براي فصل آينده س//ري A روي استفاده از سيستم 3-5-2 نظر دارد و سيمونه اينتزاگي بعد از فروش مهاجماني همچون جورجوويچ و كيتابالده كه در حال نهايي شدن انتقال به اينترميالن هستند، روي سردار براي تكميل زوجي مرگبار در كنار ايموبيله، مهاجم تيم ملي ايتاليا نظر دارد. از همين رو سران باشگاه با بودجه مناسبي كه در اختيار دارند، روي بازيكن 22 ساله و آيندهدار ايراني زوم كرده و دست از تالشهاي دامنهدار براي انجام اين خريد برنميدارند. پافشاري روزنامه معتبري همچون كوريره دلواسپورت در خريد آزمون توسط التزيو ميتواند مهمترين اتفاق و خبر اين روزهاي فوتبال ايران باشد چون سردار آزمون را در همين سن كم در زمره بازيكنان بزرگ حاضر در يكي از معتبرترين ليگهاي اروپا قرار ميدهد؛ ليگي كه پيش از اين بازيكناني همچون رحمان رضايي و علي سامره در آن حضور داشته و به مصاف قدرتهاي بزرگ ايتاليا رفتند.

پوشيدن پيراهن التزيو بهعنوان يكي از هفت خواهر فوتبال ايتاليا قطعا سردار را همرديف با انتقال بازيكنان بزرگ فوتبال ايران به باشگاههاي بزرگ اروپايي همچون علي دايي، كريم باقري، خداداد عزيزي، مهدي مهدويكيا، علي كريمي، وحيد هاش//ميان ...و قرار ميدهد و حتي ش//ايد معروفتر از آنها چون صرف هزينهاي بالغ بر 18 ميليون يورو توسط باشگاه ايتاليايي براي خريد آزمون او را گرانتري//ن بازيكن اين فصل فوتبال اروپا در ميان آسياييها خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.