نفت در آتش بالتكليفي

Jahan e-Sanat - - News - خبر

تيم فوتبال نفت تهران كه مشكالت زيادي در همه سالهاي حضورش در ليگ برتر داشته است از وجود مربيان بزرگي سود برده كه سابقه حضور در جامجهاني را هم داشتهاند.

نفت تهران را بايد تيمي عجيب در ليگ برتر دانست. تيمي كه از بدو حضورش در ليگ برتر همواره با حواشي خاصي روبهرو بود، فصل گذشته با رسيدن به قهرماني جام حذفي نخستين جام تاريخ اين باشگاه به دست آمد و در حالي كه همچنان منابع مالي اين باشگاه مشخص نيست، علي كريمي يكي از ستارههاي تاريخ فوتبال ايران بهعنوان سرمربي با اين تيم به توافق رسيد و كارش را آغاز كرد.

نفت تهران در فصل 88-89 از ليگ دسته اول به ليگ برتر صعود و در فصل 89-90 اولين س//ال حضورش در ليگ برتر را تجربه كرد. اين تيم در اولين س//ال حضورش در ليگ برتر با حس//ين فركي كه بعدها دو بار با تيمهاي فوالد و س//پاهان قهرماني ليگ برتر را تجربه كرد، در آخرين روز مس//ابقات و به لطف نتيجه مساوي يك- يك با تيم شاهين بوشهر در رده سيزدهم جدول قرار گرفت و در ليگ برتر ماندني شد.

نفتيها در همه اين سالهاي اندكي كه در ليگ برتر بودند، يكبار فاتح جام حذفي ش//دند، يكبار به فينال جام حذفي رس//يدند و يك بار هم به مقام سوم مسابقات ليگ برتر رسيدند و در ليگ قهرمانان آس//يا هم يكبار تا جمع هشت تيم برتر صعود كردند. وجه مشترك همه مربياني كه از ابتداي حضور اين تيم در ليگ برتر روي نيمكت آن نشس//تند، مليپوش بودن آنها در سالهاي مختلف و به خصوص اواخر دهه 90 و اوايل سده جديد ميالدي بود. همه مربيان اين تيم سابقه حضور در جامجهاني را در كارنامهشان دارند.

علي كريمي بعد از فركي، گلمحمدي، منصوريان و دايي، پنجمين سرمربي تيم نفت تهران در تاريخ حضور اين تيم در ليگ برتر محسوب ميشود. او در سختترين روزهاي نفت به اين تيم رسيد و حاال نهتنها مشكالت مالي گذشته گريبان قهرمان جام حذفي كشور را گرفته بلكه اين تيم براي حضور در فصل جديد هم با مش//كالت فراواني مواجه است. نماينده كشورمان در ليگ قهرمانان آسيا آنچنان با علي كريمي غرق در مشكالت مالي است كه نامش بهعنوان تنها تيم ليگ برتري كه قادر به برگزاري اردوي پيشفصل نبود، مطرح شد. جام ستارگان شطرنج منطقه آزاد انزلي؛

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.