قرعهكشي جامجهاني؛ دعوت كيروش به كرملين

Jahan e-Sanat - - News -

تيممليفوتبالايران22 خردادامسالبعدازبرتريمقابلازبكستانصعودش را بعد از روسيه ميزبان و برزيل بهعنوان سومين كشور جهان به جامجهاني8102 روسيه مسجل كرد. قرار است مراسم قرعهكشي اين رقابتها در تاريخ 10 آذرماه سالجاري در كاخ كرملين مسكو انجام شود.

سرمربيان و مسووالن فدراسيون كشورهاي صعودكننده به اين رقابتها به مراس//م قرعهكشي دعوت شدهاند كه براساس آن ميتوان به دعوت از كارلوس كيروش سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران نيز اشاره كرد.

قرعهكشي رقابتهاي جامجهاني از آن جهت حائز اهميت است كه ميتواند در برنامهه//اي بعدي تيم ملي و برگزاري ديدارها و اردوهاي تداركاتي اين تيم تاثيرگذار باشد. در حال حاضر اعضاي كادر فني تيم ملي با حضور در شهرهاي مختلف روسيه به دنبال پيدا كردن كمپي مناسب براي برگزاري اردوي آمادهسازي مليپوشان كشورمان قبل از رقابتهاي جامجهاني هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.