دربي سرخابيها در آلمان سه ماه به تعويق افتاد

Jahan e-Sanat - - News -

با اعالم نظر رسمي مدير باشگاه پرسپوليس دربي آلمان را بايد لغوشده دانست. پس از نامه اسپانسر دو باشگاه سرخابي مبني بر اعالم نظر صريح مديران استقالل و پرس//پوليس در برگزاري دربي در آلمان، علياكبر طاهري كه ديروز با شيرازي نشستي برگزار كرده بود، در گفتوگو با سايت باشگاه بدون اشاره به دربي از آمادگي پرسپوليس براي ديدار سوپرجام در روز جمعه آينده صحبت كرد.

باتوجه به اين صحبتها و حرفهاي متعاقب برانكو، پرسپوليس عمال از دربي كنار كشيده است. اين مسابقهاي بود كه اسپانسر باشگاه قصد داشت با برگزاري آن به دو باشگاه سرخابي مبلغي برساند اما حاشيهها و مداخالت و مشكالت پيشبيني نشده آن را به لغو نزديك كرد و در نهايت پرسپوليس بهعنوان يك پاي اين بازي از داستان كنار كشيده است. با اين وصف دربي 85 به جاي برگزاري در روز سيويكم تير با سه ماه تاخير در ليگ برتر و در قالب يك مسابقه رسمي اواخر مهر برگزار خواهد شد. پيش از اين در قرعه ليگ هفدهم مشخص شده بود تيمهاي استقالل و پرسپوليس در هفته دهم به ديدار يكديگر خواهند رفت. رقابتهاي دوره هفدهم ليگ برتر در تاريخ 5 مرداد آغاز خواهد ش//د و تيمها پس از س//ه هفته حضور در مس//ابقات، اولين تعطيلي خود را در اول شهريورماه پشت سر خواهند گذاشت و اولين اردوي تيم ملي ايران در اين تاريخ به مدت دو هفته برگزار خواهد شد. پس از برگ//زاري اين اردو و برگزاري بازيهاي مقدماتي جامجهاني، ليگ روال خود را پيگيريخواهدكردومجدداسههفتهبعدودرتاريخ5 مهرتيمملياردويمجددي را در راه آمادهسازي به جامجهاني روسيه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.