فيلمي كه تحسين منتقدين را برانگيخت

Jahan e-Sanat - - News -

آغ//از اك//ران عموم//ي »دانكرك« با تمجيد جهاني منتقدي//ن از اين س//اخته جديد »ن//والن« به عنوان يك شاهكار سينمايي همراه بوده است.

اك//ران عموم//ي فيلم »دانكرك« جديدترين س//اخته كريستوفر نوالن در حالي آغاز ش//ده است كه اين فيلم جنگي كه بازسازي يك واقعه جنگي در س//ال 1940 ميالدي اس//ت با نظ//ر موافق اكثر منتقدين س//ينمايي بهترين فيلم نوالن و يك شاهكار سينمايي است كه نام خود را از حاال به عنوان شانس اصلي اسكار 2018 سر زبانها انداخته است.

تادمككارتيمنتقدارشدسينمايينشريه»هاليوودريپورتر« نوشت، »دانكرك« يك شاهكار امپرسيونيست است كه »نوالن« در آن همه چيز را درست قرار داده است.

وي همچنين از فيلمبرداري اين فيلم توس//ط »هويته ون هويتما«، طراحي توليد و همچنين طراحي لباس تمجيد كرد و ادامه داد: تمام فيلمهاي نوالن بسيار بصري هستند اما ميتوان گف//ت »دانكرك« با توجه به كم و كارآمد بودن ديالوگها، به شكلويژهاياينگونهاست.اينفيلميجنگيدربارهصحبتهاي الهامبخش، بازگشت از جنگ به خانه و اميدواري به آينده نيست، بلكه درباره همين االن و اينجاست.

ديوي//د ارليش از نش//ريه »ايندي واير « ني//ز درباره فيلم »دانكرك« نوشت: كمتر فيلمي ميتوان يافت كه انزواي مطلق از ترس را اينچنين ملموس به تصوير كشيده باشد. كمتر فيلمي اينچنين واضح نشان داده است كه يك انسان ميتواند همانقدر كاري براي كشورش انجام دهد كه يك كشور براي يك انسان.

پيتر بردش//ا از گاردين نيز با دادن پنج ستاره كامل به اين فيلم، »دانكرك« را بهترين ساخته نوالن تا به امروز معرفي كرد و نوشت: اين يك فيلم قدرتمند و فوقالعاده ماهرانه است كه داستاني براي روايت دارد.

نيگ دسيملين از »امپاير« نيز با تمجيد از اين فيلم سينمايي جديد عنوان كرد: مخاطبان امروزي سينما چند دهه است كه نبردهاي ديجيتال را در مجموعه فيلمهاي »جنگ ستارگان« ديدهاند ك//ه آنها نيز الهام گرفته از فيلمهاي مربوط به جنگ جهاني دوم چون »دوازده ساعت پرواز« هستند. اما نوالن مسيري متفاوت در پيش گرفته و از جنگندههاي واقعي براي روايت يك داستان واقعي استفاده كرده است. نتيجه اين كار بهويژه روي پردههاي نمايش عريض آيمكس باورنكردني است.

نوالن فيلم »دونكرك« را براساس فيلمنامه نوشته خودش و با فرمت آيمكس 65 ميليمتري مقابل دوربين برده كه قرار اس//ت اكران خود را از تاريخ 21 ژوئيه 2017 در س//ينماهاي آمريكا آغاز كند.

در اين فيلم چهرههاي مطرحي از جمله تامهاردي، بازيگر نامزد اس//كار فيلم »بازگش//ته« و مارك رايلنس، بازيگر برنده اسكار فيلم »پل جاس//وسها« ايفاي نقش كردهاند كه درباره عمليات نجات معجزهآساي نيروهاي انگليسي و متفقين از بندر »دانكرك« فرانسه در سال 1940 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.