جان مريم

Jahan e-Sanat - - News -

محمد نوري طي پنج دهه بيش از سيصد قطعه آوازي اجرا كرد. او همچنين به تقرير و ترجمه مقاالت و س//رودن اش//عاري براي ترانه پرداخت. محمد نوري در سالهاي پاياني عمر چند اجرا به نفع بيماران خاص داشت. وي ترانههاي زيادي با تم ميهني چون »جان مريم«، »شاليزار«، »واسونك«، »جمعه بازار«، »ايران« را اجرا كردهاست. يكي از مهمترين و معروفترين ترانههاي وي، جان مريم نام دارد كه آهنگ زيباي آن از س//اختههاي خود نوري است.

نوري در كنار تحصيل در رش//ته ادبيات زبان انگليس//ي و رش//ته نمايش، آواز ايراني را نزد اسماعيل مهرتاش آموخت. بعد از آن نزد اساتيد هنرستان عالي موسيقي »سيروس شهردار« و »فريدون فرزانه« و »مصطفي پورتراب« رفت و از آنها تئوري موسيقي، سلفژ و نوازندگي پيانو را فراگرفت. آواز كالسيك را نزد اولين باغچهبان و فاخره صبا آموخته و شيوه آوازي خود را با تأثير از استاداني چون حسين اصالني، ناصر حسيني پيدا كرد و رفتهرفته به شيوه منحصر به فرد خود دست يافت؛ شيوهاي كه به سختي ميتوان آن را در زير شاخهاي از شاخههايي چون پاپ، كالسيك ...و گنجاند.

محمد نوري فارغالتحصيل هنرستان تئاتر، زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه تهران و مباني تئاتر از دانشكده علوم اجتماعي بود. او پس از انقالب اسالمي و پس از مدتي سكوت، فعاليت هنري خود را با آلبوم در شب سرد زمستاني همراه با فريبرز الچيني و احمدرضا احمدي در سال8631 از سر گرفت و اين همكاري بعدها با آلبوم آوازهاي سرزمين خورشيد ادامه يافت. در سال 1385 او از سوي سازمان صدا و سيما به عنوان چهره ماندگار موسيقي انتخاب و معرفي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.