عاقبت راي نداشتن

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- داشتيم مصاحبه جناب آقاي رس//ايي را با روزنامه اعتماد ميخوانديم و دهانمان با خواندن جمالت آن مقام فرزانه باز شده بود!

جناب رسايي طوري از آزادي بيان و ايراد نداشتن پذيرش توبه هنرمندان مشكلدار و حتي بيايراد بودن بازگشت هنرمندان لسآنجلسي به كشور سخن ميگفتند كه آدم فكر ميكرد هگل يا كانت دارند در باب فلسفه آزادي سخن ميگويند. آزادانديش كي بودي تو شيطون؟

االن براي آحاد مردم سوال است كه اين آزادانديشي جناب رسايي از كجا آمده؟ آيا اين آزادانديشي حاصل مهماننوازي گرم مردم فنالند است كه آقاي رسايي گاهي براي تبليغ دين به آنجا سر ميزنند؟ آيا اين آزادانديشي باورنكردني جناب رسايي به خاطر آرايي است كه مردم در مجلس به ايشان ندادند؟ آيا بابت آرايي است كه مردم در رياستجمهوري و شوراي شهر به نامزد مورد نظر ايشان ندادند؟ آيا خانهنشيني اثر كرده و آقاي رسايي در اين مدت كه در منزل مشغول شستن ظرفها و آب دادن به گلهاي قالي و ايستادن در صف نان سنگك بودند، متحول شدند؟ آيا اگر مردم ما هوش//يار باشند و همينطوري با آراي خود پشت اصالحطلبان بمانند، ديگر دوستان اصولگرا هم كارشان به آزادي فكري و زندهباد مخالف من و اين بازيها ميرسند؟

بنده روزي را ميبينم كه همين آقاي رس//ايي، برود جلوي در ورزشگاه آزادي تحصن كند كه تا خانمها را راه ندهيد داخل بنده امكان ندارد از اينجا بلند شوم! من روزي را ميبينم كه آقاي رسايي با آقاي ظريف سلفي ميگيرد و از برجام دفاع ميكند! آن روز دور نيست. فقط شما مردم شريف راي بدهيد. راي كه ميدهيد اينطوري ميشود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.