زمان جشنواره تئاترشهر تغيير كرد

Jahan e-Sanat - - News -

شهرام كرمي مدير مركز هنرهاي نمايشي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران درباره وضعيت برگزاري ششمين دوره جشنواره تئاترشهر كه همه سال در شهريورماه برگزار ميشد، به خبرنگار مهر گفت: پنج دوره پيشين جشنواره تئاترشهر در ش//هريورماه برگزار شد ولي در دوره ششم و به دليل اينكه در آس//تانه ماههاي محرم و صفر قرار داريم و در عين حال تراكم برگزاري جش//نوارههاي تئاتر نظير جشنواره استاني، آييني و سنتي و تئاتر خيابان مريوان زياد است، برگزاري اين دوره را به اواخ//ر آذرماه يا اوايل ديماه موكول كرديم. وي اظهار كرد: تا پايان ماه جاري فراخوان ششمين دوره جشنواره تئاترشهر نيز منتشر ميشود. كرمي درباره اينكه آيا سال 97 زمان برگزاري جشنواره تئاترشهر در شهريورماه خواهد بود يا نه يادآور شد: به دليل اينكه طي چند دوره آينده نيز تاريخ برگزاري جش//نواره مصادف با ماههاي محرم و صفر خواهد بود، جشنواره تئاترشهر چند دوره در اواخر پاييز يا اوايل زمستان، يعني پيش از برگزاري جشنواره بينالمللي تئاترشهر برگزار خواهد شد.

مدير مركز هنرهاي نمايش//ي س//ازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران تاكيد كرد: با توجه به ايام مذهبي و به دليل احترام به ايام سوگواري ماههاي محرم و صفر، طبيعي است كه تاريخ برگزاري جشنواره تئاترشهر تغيير كند ولي بعد از چند دوره مجددا در شهريورماه برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.