پیامدهايبحراندیپلماتیک ایران و کویت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکت/ر صالحالدین هرس/ني*کوي//ت در ش//رايطي که رواب//ط ايران ب//ا ديگ//ر اعضاي ش//وراي هم//کاري خليجفارس همچون عربستان، بحرين و ام//ارات تنشآل//ود و دچار اصطکاک است، روابط سياسي نسبتا مناسب خود با ايران را حف//ظ کرده و در تالش بود براي بهبود روابط ايران با اين کشورها، ميانجيگري کند. مهمترين و بارزترين تالش سازنده کويت در ديپلماسي سفر ش//يخ صباح خالد الصب//اح، وزير امور خارجه کويت در 25 ژانويه به تهران بود که پيام شوراي همکاري خليجفارس را تقديم دستگاه ديپلماسي ايران کرد.

حال با توجه به مناسبات ديپلماتيک و س//ازنده دو کش//ور که کمتر به نظر ميرس//يد دس//تخوش بحران و تنش ش//ود، اين کشور اميرنشين دستور داد که دفترهاي نظام//ي و فرهنگي ايران تعطي//ل ش//ود و از 15 ديپلمات ايران خواس//ته کويت را ترک کنند. آنگونه ک//ه مقامات کويت اع//الم کردهاند اين تصمي//م در ارتباط ب//ا پرونده گروهک عبدلي گرفته شده است؛ پروندهاي که کويت در آن ايران را به ارتباط با عناصر اين گروهک متهم ميکند.

ب//دون ترديد اين تصمي//م کويت با توجه به شرايط خاص و حساس منطقه ش//روع فاز جدي//دي از تنش و افزايش بحران در جغرافي//اي پرالتهاب منطقه اس//ت. در اي//ن ارتباط، ب//روز و ظهور مجموعهاي از شواهد بيانگر آن است که تنش در روابط ايران و کويت بيارتباط ب//ا بحران قطر نيس//ت و ميتوان آن را در راستاي پيامدهاي اجتنابناپذير آن بحران ارزيابي کرد.

ب//ه اي//ن ترتي//ب به نظر ميرس//د راهبردهاي مخرب عربستان و همچنين سياستهاي فشار و اغواي مقامات اين کش//ور عاملي کليدي ب//راي بروز اين بحران اس//ت. اين ش//رايط با توجه به رويکردهاي ضدايراني مقامات سعودي به معناي آن اس//ت که تالش عربستان براي اقن//اع کوي//ت در فاصلهگيري از ايران موث//ر بوده و جواب داده اس//ت. آنگونه که مقامات عربستان بارها و به کرات اعالم کردهاند، ايران عامل اصلي بيثباتي در منطقه اس//ت و تحت نفوذ بدخي//م خود موجب اخت//الل در نظم ژئوپليتيک منطقه ش//ده اس//ت. براي نمونه همسويي ايران و قطر در حمايت از اخوانالمسلمين سبب جايگاهيابي و تعيينکنندگي نق//ش ايران در منطقه شده است.

بنابراي//ن تداوم مناس//بات ايران با کويت يا حتي عمان موجب خواهد شد که به نقشيابي خود در آينده مناسبات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.