سرمایهگذاران آماده ورود به صنعت گردشگري ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايرنا- معاون گردش//گري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري گفت: سرمايهگذاران داخلي و خارجي بسياري براي ورود ب//ه صنعت گردش//گري اعالم آمادگي کردهاند که بايد درست هدايت شوند تا بتوان از ظرفيت آنها استفاده کرد.

مرتض//ي رحماني موحد اظهار داش//ت: در حوزه تامين زيرس//اختهاي گردشگري بايد براي س//رمايهگذاران داخلي و خارجي جذابيت ايجاد کنيم.

وي اف//زود: برگ//زاري اس//تارتآپهاي تخصصي با همکاري معاونت علمي و فناوري رياس//تجمهوري و ش//رکتهاي معتبر از جمله برنامههاي س//ازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري است.

معاون س//ازمان مي//راث فرهنگي اضافه کرد: هدف از برگزاري اس//تارتآپها که در واقع معناي معرفي کارآفريني دارند، انتخاب کارآفرينيهاي برتر در 10 موضوع گردشگري عشايري، روستايي، هنري است.

به گفته وي، برگزاري استارتآپها سبب هداي//ت ابت//کارات و خالقيتها به س//مت تجاري و اجرايي شدن ميشود.

رحماني ادامه داد: بايد اذعان کرد که در عرصه زيرس//اختهاي گردشگري بايد نگاه توسعهاي وجود داشته باشد و اين نگاه بايد به اولويت تبديل شود تا سياستهاي صنعت گردشگري محقق شود.

مع//اون گردش//گري س//ازمان مي//راث فرهنگي همچنين گفت: براي متناسبسازي زيرس//اختهاي گردشگري نيازمند فعاليت برنامهمح//ور هس//تيم ت//ا در نقاطي که در آينده نياز بيش//تري به زيرساخت در حوزه گردشگري دارد با مشکل مواجه نشويم.

وي تصري//ح کرد: بايد تالش ش//ود تا از طريق تسهيل امور، جذابيتهاي الزم براي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري بهوجود آيد.رحماني در ادامه به اين نکته نيز اش//اره کرد ک//ه باي//د هدايت درس//تي در عرصه کسبوکارها، گرايشها و عالقهمنديها براي سرمايهگذاري در زيرساختها انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.